หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนใน สปป.ลาว

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4121)

กรมส่งเสริมการลงทุน (Investment Promotion Department) ภายใต้กระทรวงแผนพัฒนาและการลงทุน (Ministry of Planning and Investment) จัดตั้งหน่วยงานให้บริการเบ็ดเสร็จแบบ One-Stop Service ขึ้นเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกแก่การลงทุนของต่างชาติ โดยมีหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้
 
- เสนอกลยุทธ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
 - ออกคำสั่ง คำตัดสิน และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
 - เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลข่าวสารอื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างชาติ
- ดูแลและประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ในการปรับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ
- ออกหรือถอนใบอนุญาตลงทุนของต่างชาติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีการให้สัมปทาน
 - ให้บริการในฐานะหน่วยงานติดต่อประสานในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว จำเป็นต้องมีใบอนุญาตลงทุน (Investment License) และใบอนุญาตอื่นๆ หากจำเป็นต่อธุรกิจ อาทิ ใบอนุญาตอาคาร (Building Permit) ใบอนุญาตโรงงาน (Factory Operation License)
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์