หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน สปป.ลาว

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3031)

∝ กระทรวงสารสนเทศและวัฒนธรรม (Ministry of Information and Culture)
∝ กรมการคลัง (Financial Department)
∝ กรมตำรวจ (Police Department) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ(Ministry of Public Security)
∝ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (Ministry of Labour and Social Welfare)
∝ หน่วยงานภาษีอากรที่มีอำนาจ (Competent Tax Authority)
∝ กรมเคหะและที่ดิน (Department of Housing and Lands)
∝ กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)
∝ กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Ministry of Industry and Commerce)
∝ Committee for Promotion and Management of Investment (CPMI) เป็นหน่วยงานที่อนุมัติธุรกิจที่ต้องมีสัมปทานเท่านั้น รัฐบาล สปป.ลาว ได้ตั้ง CPMI ขึ้นมาทั้งในส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่นดังนี้
∝ Committee for Promotion and Management of Investment (CPMI) เป็นหน่วยงานที่อนุมัติธุรกิจที่ต้องมีสัมปทานเท่านั้น รัฐบาล สปป.ลาว ได้ตั้ง CPMI ขึ้นมาทั้งในส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่นดังนี้
 
• CPMI ส่วนกลาง มี Minister of PIanning and Investment เป็นประธานโดยตำแหน่งของ CPMI และมี Investment Protection Department (IPD) เป็นสำนักงานประจำที่ให้บริการเป็น One-Stop- Service Unit (OSU)
 
IPD (เดิมชื่อ Department for Promotion and Management of Domestic and Foreign Investment : DDFI) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของ CPMI ซึ่งอยู่ในสังกัดของ Ministry of Planning and Investment (MPI) IPD มีอำนาจในการประเมินคำขออนุญาตลงทุนและรายงานไปยัง CPMI เพื่อให้อนุมัตินอกจากนี้ IPD 0มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตจาก CPMI และให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนภายในประเทศและการลงทุนจากต่างชาติ
 
• CPMI ส่วนท้องถิ่น มีเจ้าแขวงหรือเจ้าครองนครหลวงของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นประธานโดยตำแหน่งมี Provincial Department for Planning and Investment เป็นสำนักงานประจำที่ให้บริการ One-Stop-Service Unit โดยตั้งอยู่ใน Investment Unit ของ Department for Planning and Investment (DPI)
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์