หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
การเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารในเวียดนาม

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3035)

ที่ดินทั้งหมดในเวียดนามมีประชาชนเวียดนามเป็นเจ้าของและดำเนินการบริหารโดยรัฐ การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม รัฐจะจัดสรรให้หรือให้เช่าเป็นระยะเวลานาน โดยกฎหมายการจัดการที่ดินมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
 
1) ที่ดินการเกษตร หมายถึง ที่ดินสำหรับเพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาลและป่าไม้
2) ที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่การเกษตร หมายถึง พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยพื้นที่ก่อสร้างสำนักงาน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและแหล่งธุรกิจพื้นที่ใช้สำหรับป้องกันและเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ พื้นที่ใช้สำหรับสาธารณูปโภค รวมถึงพื้นที่ภูมิทัศน์ พื้นที่ทางประวัติศาสตร์พื้นที่ทางวัฒนธรรม และสถานที่ทางศาสนา
3) พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เวียดนามได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายการใช้ที่ดิน (Land Law) ฉบับปี 2547 เพื่อบังคับใช้และถือปฏิบัติทั่วไปในสิทธิการเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมเพื่อความถูกต้องในการใช้ที่ดิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน การโอนสิทธิ การให้เช่า การให้เช่าช่วง การให้การยกมรดกให้ การใช้สิทธิจำนองที่ดินหรือกรณีการใช้ที่ดินค้ำประกัน หรือวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเงินทุน
 
สำหรับการบริหารที่ดิน มีการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายให้กระชับและกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขั้นตอนการจดทะเบียน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ 1) กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคม 2550) และ 2) กฎหมายการเคหะ (มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2549) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียมการและการเข้าร่วมตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนามของนักลงทุนต่างชาติและเวียดนามโพ้นทะเล
 
ใบรับรองสิทธิที่ดิน
 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป ผู้ใช้ที่ดินต้องมีใบรับรองสิทธิที่ดิน (Land Use Right Certificate) เพื่อใช้แสดงสิทธิในที่ดินของตนรวมถึงสิทธิในการแลกเปลี่ยน การโอนสิทธิ การให้เช่า การให้เช่าช่วง การให้ การยกมรดกให้ การใช้จำนอง หรือใช้รับรองค้ำประกันเงินลงทุน
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์