หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
การจัดการที่ดินในเมืองโฮจิมินห์และการส่งเสริมการลงทุนในโฮจิมินห์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3336)

การเช่าที่ดินสำหรับโครงการลงทุนของชาวต่างชาติ นักลงทุนต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครโฮจิมินห์หรือคณะกรรมการบริหารเขตภาคใต้ของนครโฮจิมินห์ ตามเอกสารต่อไปนี้
 
- แบบฟอร์มการขอเช่าที่ดิน
- ใบอนุญาตลงทุน
- แผนที่รังวัดที่ดิน
 
โดยผู้ลงทุนจะต้องเตรียมแบบฟอร์มสัญญาเช่าที่ดิน ในกรณีที่แบบฟอร์มข้อมูลอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหารเขตภาคใต้ของนครโฮจิมินห์ ดังนั้น หลังจากที่ได้ตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบฟอร์มการขอเช่าที่ดินจะอยู่ในความดูแลของสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตลงทุนแล้วจะต้องแนบชุดเอกสารสิทธิในที่ดินกับโครงการที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐ นักลงทุนสามารถที่จะดำเนินการกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 20 วันทำการที่ได้รับแบบฟอร์มขอเช่าที่ดิน คณะกรรมการ จังหวัดจะพิจารณาและลงนามอนุมัติลงในที่ดินที่ให้เช่า หลังจากนั้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงชื่อและทำการส่งมอบที่ดินให้พร้อมออกใบรับรองการใช้ที่ดินให้ส่วนโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดการกรมการวางแผนและการลงทุน (Department of Planning and Investment: DPI) จะแจ้งนักลงทุนทราบเกี่ยวกับอัตราตอบแทนในการฟื้นฟูที่ดิน (Land recovery) โดยหลังจากที่คณะกรรมการบริหารนครโฮจิมินห์ลงนามพิจารณาอนุมัติการฟื้นฟูที่ดิน คณะกรรมการบริหารอำเภอ (People’s Committee of District) จะประสานกับนักลงทุนเรื่องค่าตอบแทนและทำการปรับพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ หากโครงการได้รับการสนับสนุนแต่มีค่าฟื้นฟูที่ดินของโครงการที่ค่อนข้างสูง คณะกรรมการนครโฮจิมินห์จะพิจารณาให้การช่วยเหลือนักลงทุนในการปรับพื้นที่หรือช่วยจ่ายค่าฟื้นฟูที่ดินในจำนวนที่ไม่เกินค่าเช่าที่ดินทั้งหมดที่จะต้องชำระ ทั้งนี้ ในกรณีพิเศษ คณะกรรมการบริหารนครโฮจิมินห์จะให้การช่วยเหลือ นักลงทุนโดยการออกค่าฟื้นฟูที่ดินและปรับพื้นที่ให้ก่อน หรือทำการรื้อถอนหรือสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ให้ใหม่ และหลังจากที่นักลงทุนได้รับใบอนุญาตการลงทุนนักลงทุนต้องชดใช้ค่าฟื้นฟูที่ดินและปรับพื้นที่พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่คณะกรรมกาบริหารนครโฮจิมินห์ (เท่ากับอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้นตามที่ธนาคารแห่งชาติระบุ)
ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมโครงการ นักลงทุนสามารถหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผังเมืองและสถาปัตยกรรม รวมทั้ง ราคาค่าเช่า กฎหมาย สถานะที่ดินแหล่งและประเภทของที่ดินของนครโฮจิมินห์ได้จาก DPI หรือศูนย์กลางการลงทุนและส่งเสริมการค้า (Investment and Trade Promotion Centre หรือ ITPC)
 
ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการจดทะเบียนการเคหะ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) รับผิดชอบในการกำหนดแผนที่รังวัดที่ดินให้กับนักลงทุนภายใน 2 วันทำการ หลังจากที่ได้รับการร้องขอ หากภายใน 2 วันทำการ ยังไม่มีการดำเนินการ สำนักงานจะแจ้งให้นักลงทุนทราบและให้คำแนะนำถึงขั้นตอนการทำแผนที่ตำแหน่งโครงการต่อไป
 
หมายเหตุ : สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินในเวียดนาม สามารถสืบค้นเพิ่มเติม ได้จาก
- Ministry of Natural Resources and Environment (http://www.monre.gov.vn)
- Ministry of Planning and Investment (http://www.mpi.gov.vn)
- Investment & Trade Promotion Center (http://www.itpc.gov.vn)
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์