หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
กฎระเบียบการกู้ยืมเงินสิงคโปร์

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2917)

- ระบบสถาบันทางการเงินของสิงคโปร์มีการให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบให้กับนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น บริการทางการเงิน รวมถึงการจัดการเงินสด สินเชื่อ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน ประกันการลงทุนการธนาคาร และบริการทางด้านตราสารหนี้ เป็นต้น
 
- สิงคโปร์มีธนาคารพาณิชย์ให้บริการแก่นักลงทุนเต็มรูปแบบ จำนวน 120 แห่ง โดยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ Bank of Singapore Ltd. DBS Bank Ltd. Far Eastern Bank Ltd. Overseas-Chinese Banking Corp. Ltd. Singapore Island Bank Ltd. และ United Overseas Bank Ltd. ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Banks) จำนวนมากถึง 114 ราย ซึ่งจำแนกเป็น (1) Foreign Full Banks จำนวน 26 ราย โดยธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เพียง รายเดียวของไทยที่มีใบอนุญาตดำเนินธุรกิจประเภทนี้ (2) Wholesale Banks จำนวน 50 ราย และ (3) OffshoreBanks จำนวน 38 ราย
 
- ทั้งนี้ นักลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจะสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย โดยไม่มีข้อจำกัด
 
- สำหรับการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินของสิงคโปร์จะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore : MAS)
 
- ทั้งนี้ สิงคโปร์มีระบบคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Insurance : DI) ซึ่งจะครอบคลุมทั้งธนาคาร (Banks) สถานบันการเงิน (Financial Companies) และผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ในสิงคโปร์โดย DI จะคลอบคลุมเฉพาะเงินฝากสกุล SGD ทั้งบัญชีออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และกระแสเงินสด โดยจะมีวงเงินรับประกันไม่เกิน 50,000 SGD ต่อราย
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์