หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ยกระดับการแก้ปัญหาค้ามนุษย์สู่มาตรฐานสากล

18 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1487)

ก.แรงงาน จับมือ ILO เดินหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ยกระดับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล
 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ Mr. Jason Judd ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล และคณะ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยเปิดเผยว่า Mr.Maurizio Bussi ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำกลุ่มประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ได้นำ Mr. Jason Judd ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล มาแนะนำตัวโดยจะเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นเวลา 2 ปี พร้อมแจ้งว่าทางโครงการฯ ได้เตรียมการจัดตั้งสำนักงานในพื้นที่ในจังหวัดพังงา เพื่อดูแลโครงการดังกล่าว รวมทั้งได้หารือกันในประเด็นการดำเนินงานเรื่องความก้าวหน้าทางกฎหมาย การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ซึ่งนับว่ามีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังได้ติดตามเรื่องการสำรวจแรงงานเด็ก (Child Survey) ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งในสัปดาห์หน้าทีมของ ILO กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีกำหนดหารือร่วมกันในการเดินหน้าโครงการดังกล่าว
 
"คณะที่เข้าพบได้หารือเรื่องการจัดระบบเพื่อรองรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 โดยจะมีการหารือกันระหว่างองค์การนายจ้าง - ลูกจ้าง แทนตัวนายจ้าง - ลูกจ้าง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อเตรียมการศึกษาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานที่บูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยจะสำรวจความต้องการและจัดทำหลักสูตรการอบรม ที่สอดคล้องกับประเด็นเรื่องค้ามนุษย์และประเด็นด้านแรงงานต่างๆ ด้วย” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดการประชุมระหว่างประเทศ รวม 11 ประเทศ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไตรภาคี ซึ่งจะจัดขึ้นที่องค์การสหประชาชาติ รวมถึงการจัดการประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศในภูมิภาค ที่จะจัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทยจะเข้าร่วมด้วย นอกจากนั้น เป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง ILO กับกระทรวงแรงงานในระยะต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกันพัฒนางานด้านการยกระดับและการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก จนได้จัดอยู่ในระดับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
 
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์