หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในประชาคมอาเซียน

17 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3470)
 
โดย  สมพร  กิตติโสภากูร
 
 
                   
 
อัตราส่วนของการพึ่งพิงของผู้เยาว์ (youth dependency ratio) เป็นสัดส่วนระหว่างจำนวนผู้เยาว์อายุ 0 - 14 ปี ต่อจำนวนประชากรในวัยทำงานอายุ 15 - 64 ปี ประชากรทั่วโลกมีอัตราส่วนการพึ่งพิงของผู้เยาว์ที่ร้อยละ 39.7 ส่วนประชากรในประชาคมอาเซียนมีอัตราส่วนการพึ่งพิงของผู้เยาว์ที่ร้อยละ 38.45 ในอาเซียน สปป.ลาว มีอัตราการพึ่งพิงของผู้เยาว์สูงกว่าประเทศอื่น รองลงมาได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมา ประเทศที่มีภาระในการดูแลผู้เยาว์จะต้องเตรียมการด้านอาหาร บริการสาธารณสุข การศึกษาและบริการอื่นเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้เยาว์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีคุณภาพ กลายเป็นปัญหาสังคม เช่น มีร่างกายอ่อนแอ ความสามารถในการทำงานต่ำนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจคือมีรายได้ต่อหัวอยู่ในระดับต่ำ เป็นวงจรหรือวัฏจักรที่ก่อความเสื่อมโทรมลงไปเรื่อย ๆ จนอาจลุกลามเป็นปัญหาของภูมิภาคจนต้องดำเนินนโยบายแทรกแซงเพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรนี้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือให้การดูแลผู้เยาว์ในสังคมตั้งแต่แรกเกิด
 
หนึ่งในปัญหาของผู้เยาว์ที่ต้องได้รับการดูแลคือ สภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วงการเจริญเติบโตตั้งแต่ในครรภ์มารดาจนถึงวัยรุ่น เนื่องจากเป็นช่วงการเจริญเติบโตทั้งทางสมองและร่างกาย หากเด็กในวัยนี้ขาดอาหารจะทำให้การเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ เด็กตัวเล็ก ผอม เตี้ย ซึ่งเป็นการแสดงออกทางด้านร่างกายและมีผลต่อการพัฒนาสมอง ทำให้สติปัญญาต่ำ เรียนรู้ช้า ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เมื่อเป็นผู้ใหญ่ประสิทธิภาพการทำงานจะต่ำส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินภาวะการเจริญเติบโตต่ำกว่ามาตรฐานของเด็กปฐมวัยใช้เกณฑ์น้ำหนักที่น้อยกว่าค่าน้ำหนักมาตรฐานตามอายุ เด็กที่จัดว่ามีการเจริญเติบโตต่ำกว่าเกณฑ์ ได้แก่ เด็กอายุ 1 ปี มีน้ำหนักต่ำกว่าค่าน้ำหนักมาตรฐาน 2 กิโลกรัม เด็กวัย 2 - 3 ปี มีน้ำหนักต่ำกว่าค่าน้ำหนักมาตรฐาน 3 กิโลกรัม และเด็กวัย 4 - 5 ปี มีน้ำหนักต่ำกว่าค่าน้ำหนักมาตรฐาน 4 กิโลกรัม การสำรวจเด็กวัย 0 - 5 ปี จาก 138 ประเทศ ขององค์การสหประชาชาติระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013 พบว่า เด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์น้ำหนักมาตรฐานมีสัดส่วนร้อยละ 1.6 ของเด็กทั้งหมดในวัยนี้ ส่วนการสำรวจเด็กปฐมวัยอายุ 0 - 5 ปี ของประชาคมอาเซียนพบว่า กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์ มีสัดส่วนเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์น้ำหนักมาตรฐานสูงกว่าร้อยละ 20
 
 
 
รายงานโภชนาการโลก 2015 ของ 193 ประเทศทั่วโลกระบุว่า 1 ใน 3 ประชากรโลกเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) ซึ่งเป็นภาวะจากการรับประทานอาหารไม่สมดุลกัน โดยอาจได้รับสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอเกินไป หรือผิดสัดส่วน ทำให้เกิดความผิดปกติทางโภชนาการจากการที่ได้รับสารอาหารขาดหรือเกินไป ร้อยละ 45 ของประเทศทั่วโลกประสบภาวะทุพโภชนาการซ้ำซ้อน ทั้งโรคขาดสารอาหาร และโรคโภชนาการเกิน เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 42 ล้านคนทั่วโลก มีปัญหาผอม และพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 161 ล้านคน ประสบปัญหาแคระแกร็น อีกทั้งพบว่าในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ร้อยละ 45 เสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะทุพโภชนาการ
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์