หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประชาคมอาเซียน 2025 เดินหน้าไปพร้อมกัน

16 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2628)

สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา เชิญ อปส. หรือผู้แทนเข้าร่วมงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ 5 : ประชาคมอาเซียน 2025 : ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายวรุตม์ ลิ้มลาวัลย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนอาเซียน สปต. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาริต ติงศภัทิย์ ผู้อำนวยการโครงการ AEMI จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การบูรณาการตลาดพลังงานอาเซียน 2025 (AEMI 2025): ก้าวต่อไป” กล่าวถึง
 
หลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนว่า ความเชื่อมโยงด้านพลังงานในอาเซียนยังไม่มีความคืบหน้าแม้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีแหล่งพลังงานมาก เช่น พลังงานฟอสซิล (น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน) และพลังงานหมุนเวียน (น้ำ แสงอาทิตย์ และชีวภาพ) แต่อาเซียนก็มีความพยายามในการเชื่อมโยง ด้านพลังงานผ่านแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation – APAEC) ซึ่งมีสาขาความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ระบบสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการจัดการพลังงานและประหยัดพลังงานมากขึ้น ในขณะที่มีความท้าทายด้านนโยบายและกฎระเบียบด้านพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ประชาคมอาเซียน 2025: เดินหน้าหรือถอยหลัง” กล่าวถึง
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยว่าเป็นผู้นำในตลาดประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยแรงงานในธุรกิจร้อยละ 90 มาจากต่างประเทศ เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยมีโอกาสเติบโตจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดในประเทศกลุ่ม CLMV จะขยายตัว คนต่างชาติจะเดินทางมาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น สำหรับปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยถดถอย ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงาน กฎหมายแรงงานและตรวจคนเข้าเมือง สวัสดิการ การจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารที่ดี เป็นต้น
 
รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษหัวข้อ "เดินหน้าวิชาชีพสัตวแพทย์สู่ประชาคมอาเซียนปี 2025 ด้วยการพัฒนา MRA” กล่าวถึง
 
การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน (MRA) ของวิชาชีพสัตวแพทย์ ว่า สภาวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพ และมุ่งสู่การเคลื่อนย้ายเสรี นักวิชาชีพ ในอนาคต โดยการพัฒนา MRA เริ่มต้นจากที่ประชุม VET – CU ASEAN Forum เมื่อปี 2556 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทย์ของแต่ละประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากนั้นสภาวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมดำเนินการกับภาครัฐ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การสุขภาพสัตว์โลก สำนักเลขาธิการอาเซียน และสมาพันธ์สัตวแพทยสมาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก เพื่อพัฒนาข้อตกลงร่วมกันในภูมิภาคต่อไป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากมีข้อตกลงร่วมกันของวิชาชีพสัตวแพทย์คือ การมีตลาดที่ใหญ่ขึ้น การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ การศึกษาทางสัตวแพทย์ มีมาตรฐานที่ดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ดีขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพิ่มการค้าการลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับสัตว์ สำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันฯ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพที่ไม่สมดุลกัน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการรักษามาตรฐานของวิชาชีพในภูมิภาค เป็นต้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์