หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ประชาชนคือศูนย์กลางของอาเซียน

16 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1967)

สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา เชิญ อปส. หรือผู้แทนเข้าร่วมงานเสวนาประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ 5 : ประชาคมอาเซียน 2025 : ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายวรุตม์ ลิ้มลาวัลย์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ส่วนอาเซียน สปต. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาฯ
 
ภายในงานมีการจัดเสวนาโต๊ะกลมระดับสูงในหัวข้อ "ประชาชนคือศูนย์กลางของอาเซียน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน รศ.ดร.วรากร สามโกเศศ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอดีตรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และนายอิสรา สุนทรวัฒน์ ว่าที่เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliament Assembly: AIPA) มีสาระสำคัญดังนี้
 
ประชาคมอาเซียนได้วางแผนในระยะ 10 ปี ข้างหน้า คือ วิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานอาเซียน ค.ศ. 2016 - 2025 เพื่อให้การบูรณาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงให้ประชาชนในประชาคมอาเซียนได้รับประโยชน์จากการรวมตัวกันอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ดังนั้น ประเทศไทยควรปรับตัวให้พร้อมรับโอกาสและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากประชาคมอาเซียน โดยสิ่งที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ระบบการศึกษาควรมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นเพื่อให้เยาวชนเข้าใจบริบทของสังคมโลก แต่ยังคงรักษาคุณลักษณะที่ดีของไทย และประชาชนคนไทยต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะออกไปหาโอกาสนอกประเทศไทยมากขึ้น
 
การพัฒนาพลเมืองของอาเซียนต้องเริ่มที่การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวภายในชาติแก่ประชาชนให้ถูกต้อง โดยจะต้องเปลี่ยนความเชื่อเรื่องการแบ่งแยก คนจากชาติพันธุ์ ประเทศไทยควรคำนึงอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2526 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์จากต่างประเทศมากขึ้น ทำให้สังคมการทำงานเปลี่ยนเป็นสังคม ข้ามวัฒนธรรมมากขึ้น ดังนั้น การเคารพและยอมรับความแตกต่างจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมที่ดี ก้าวหน้า และมีความสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันปัญหาระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้นตามมา
 
เปรียบประชาคมอาเซียนเป็นชุมชนจินตกรรม (Imagine Community) เพราะประชาคมอาเซียนมีการทำงานร่วมกันผ่านทางกฎระเบียบ กติกา ซึ่งทำให้เกิดความเป็นชุมชนร่วมกัน แต่ยังมีความขัดแย้งกันด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การย้ายแรงงานและการลงทุนไปอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นการจะทำให้ประชาคมที่อยู่ร่วมกันผ่านกฎ และกติกาให้เป็นประชาคม ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและได้รับประโยชน์ว่าจะต้องจัดการความสัมพันธ์เชิงอำนาจในทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ เช่น เศรษฐกิจชุมชนจะต้องสามารถผสมผสานไปกับเศรษฐกิจโลกและได้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าในระดับประเทศ รวมทั้งลดและป้องกันผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่อาจจะเกิดกับท้องถิ่นและระดับชาติ
 
ในส่วนของสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน เป้าหมายของ AIPA คือ การเพิ่มความรู้สึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในการเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงประชาชนสามารถที่จะกำหนดทิศทางของอาเซียนได้ผ่าน AIPA สำหรับปัญหาและอุปสรรค คือ ประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือผู้แทนของประชาชนให้ความสำคัญกับเรื่องของประชาคมอาเซียนน้อย เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และในอนาคตหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงรัฐสภา หรือผู้นำประเทศได้ง่ายขึ้น ผ่าน AIPA
 
 
 
ส่วนอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์