หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-อินเดีย พร้อมยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์

16 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1966)

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 13 ตกลงที่จะทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย เชื่อมั่นการทบทวนความตกลงฯ จะนําไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองภูมิภาค
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 13 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยที่ประชุมมีการทบทวนความตกลงการค้าสินค้าครอบคลุม (1) ประเด็นด้านการปฏิบัติตามพันธกรณีเช่น กฎถิ่นกําเนิดสินค้าและกระบวนการตรวจสอบและการปล่อยสินค้า (2) มาตรการอํานวยความสะดวกทางการค้า เช่น พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และกฎถิ่นกําเนิดเฉพาะรายสินค้า (3) การเปิดเสรีการค้าสินค้าเพิ่มเติม (4) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าและ (5) การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย
 
นางอภิรดี กล่าวว่า การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย จะช่วยแก้ไขปัญหาในการดําเนินงานได้แก่ ปัญหาการตีความกฎถิ่นกําเนิดสินค้า ซึ่งทําให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปอินเดียได้และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงอาเซียน-อินเดีย ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งจะช่วยอํานวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดียมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการค้าโลกในปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ผู้นําทั้งสองฝ่ายกําหนดไว้ที่ 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
 
ความตกลงการค้าสินค้าภายใต้อาเซียน – อินเดีย มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียน-อินเดีย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่าทั้งสิ้น 58.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียน โดยอินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของอาเซียน นอกจากนี้ในปี 2558 การลงทุนโดยตรงจากอินเดียในอาเซียนมีมูลค่ารวม 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยอินเดียเป็นแหล่งลงทุนโดยตรงอันดับที่ 8 ของอาเซียน
 
ในปี 2558 อินเดียเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทยในโลก การค้ารวมของไทยกับอินเดียในปี 2559 (ม.ค. – มิ.ย.) มีมูลค่าประมาณ 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 7.26 ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (2555-2558) การค้ารวมระหว่างไทยกับอินเดียมีมูลค่าเฉลี่ยปีละประมาณ 8,600 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่าประมาณ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 8.44 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปอินเดีย 5,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.68 และนําเข้ามูลค่า 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.53 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.90 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย
 
 
 
ข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์