หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-ฮ่องกง มุ่งมั่นเจรจาการค้าเสรีแล้วเสร็จปี 2559

16 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2367)

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 ยินดีต่อความคืบหน้าการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง และเร่งรัดให้คณะทํางานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงได้ภายปี 2559 นี้
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และติดตามความคืบหน้าการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน เพื่อผลักดันให้การจัดทําความตกลงให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 การเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้มีการเจรจาไปแล้วกว่า 7 ครั้ง และสามารถบรรลุผลการเจรจาส่วนใหญ่ได้แล้ว โดยเฉพาะการจัดทําข้อตกลงด้านการค้าสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และกฎเกณฑ์ทางการค้า ทั้งนี้ อาเซียนและฮ่องกงยังคงมีประเด็นเจรจาที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วซึ่งทั้งสองฝ่ายแสดงความตั้งใจที่จะเจรจาจัดทําความตกลงฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งจะเป็นโอกาสสําหรับอาเซียนในการใช้ฮ่องกงเป็นฐานในในการส่งออกและขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนอีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้รัฐมนตรีอาเซียน-ฮ่องกง จึงขอให้คณะทํางานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงได้ภายในปี 2559
 
นางอภิรดี กล่าวว่า ฮ่องกงตั้งใจที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยฮ่องกงยินดีสนับสนุนการดําเนินโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน นับตั้งแต่วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันและการบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย
 
ทั้งนี้ ก่อนหน้าการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ฮ่องกง ครั้งที่ 1 ไทยในฐานะประธานฝ่ายอาเซียนในการเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ได้หารือสองฝ่ายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง (Mr. Gregory So) ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องร่วมกันที่จะสรุปผลการเจรจาทุกเรื่องให้แล้วเสร็จภายในปีนี้
 
การค้าสองฝ่ายระหว่างอาเซียนกับฮ่องกง ในปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 90 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของการค้ารวมของอาเซียน โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของอาเซียน สําหรับการลงทุนทางตรงจากฮ่องกงมายังอาเซียนในปีที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยฮ่องกงเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 7 ของอาเซียน คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 3 ของเม็ดเงินลงทุนทางตรงทั้งหมดในอาเซียน
 
สําหรับการค้ารวมระหว่างไทยกับฮ่องกงในปี 2558 คิดเป็น 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทย ทั้งนี้ไทยส่งออกไปฮ่องกง 11.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และนําเข้าจากฮ่องกง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 การค้ารวมไทย-ฮ่องกง มีมูลค่า 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฮ่องกงมูลค่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกไปฮ่องกง มูลค่า 0.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์