หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนาม เจ้าภาพจัดการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14

16 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1420)

‘เวียดนาม’ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee:RCEP-TNC) ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 10–19 สิงหาคม 2559 ณ นครโฮจิมินห์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 14 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี RCEP ครั้งที่ 4 ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 48 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยที่ประชุมได้รับทราบภาพรวมความคืบหน้าของการเจรจา RCEP ซึ่งจะมุ่งไปสู่การเปิดเสรีการค้าในทุกมิติและได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ที่จะสรุปสาระสําคัญของความตกลง RCEP ภายในสิ้นปี 2559 ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีได้วางแนวทางให้คณะเจรจาของประเทศสมาชิกใช้ความพยายามในการเจรจาที่ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละประเทศ แต่ควรให้ความยืดหยุ่นซึ่งกันและกันภายใต้หลักการการเปิดเสรีอย่างมีนัยสําคัญต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยมีเป้าหมายในการขยายการค้า การลงทุน การสร้างงานและการเชื่อมโยง RCEP กับการค้าโลก โดยในการประชุมครั้งนี้สมาชิกจะต้องเจรจาตกลงกันให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจกับทุกฝ่าย และจะนําผลการประชุมรายงานต่อที่ประชุมผู้นําอาเซียนในเดือนกันยายนนี้
 
"ไทยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็ว เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงนี้ซึ่งในขณะนี้หลายประเทศในอาเซียนได้มี FTA กับคู่ค้าในประเทศต่างๆ ในขณะนี้ที่ไทยยังมีจํานวนความตกลง FTA ไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่น ด้วยเหตุนี้หากสามารถสรุปผลการเจรจาความตกลง RCEP ได้โดยเร็วจะเป็นประโยชน์กับไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังช่วยลดความได้เปรียบทางการค้าจากความตกลง FTA ฉบับอื่นอีกด้วย” นายรณรงค์กล่าว
 
ทั้งนี้ การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 14 จะเป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทํางานและคณะทํางานย่อยทั้งหมด โดยจะมีการเจรจาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเงิน โทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 
 
ข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์