หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความคืบหน้าของไทยในการมุ่งสู่การเป็น ASEAN Digital Hub

8 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2251)
 
โดย  จอมขวัญ ผลภาษี
 
 
          
 
เมื่อไทยเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน ไทยมีความตั้งใจในการสร้างความแข็งแกร่งของประเทศให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และหนึ่งในเป้าหมายของการสร้างความแข็งแกร่ง ได้แก่ การเป็น ASEAN Digital Hub ซึ่งหมายความถึงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รัฐบาลประกาศจุดยืนที่ประเทศไทยจะเป็น Digital Hub ของอาเซียนโดยมีแผนในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งที่มาของแนวคิดการเป็น Digital Hub ของอาเซียนเริ่มต้นควบคู่กับการผลักดันให้มีแผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล สู่ Digital Thailand
 
โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม ครั้งที่ 1 /2559 มีเป้าหมายด้าน IT หลายรายการ เริ่มจากการพัฒนารากฐานของโครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายการสื่อสารระหว่างประเทศและภายในประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้หมู่บ้านในภูมิภาคมากกว่า 30,000 หมู่บ้าน มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งาน และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับชาติ หรือ National Data Center เพื่อบริหารจัดการงานของรัฐ เป็น Digital Government เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการและบริการสู่ประชาชน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์สูงสุดคือเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยให้มีความพร้อมก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลของประชาคมอาเซียน
 
ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อ 16 - 17 มิถุนายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับบริษัทเครือข่ายชั้นนำจากอินเดีย ด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายของไทยกับเครือข่ายนานาประเทศ เน้นหนักในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพด้าน Connectivity กับประเทศอินเดีย ซึ่งผลจากการเจรจามีความร่วมมืออย่างเป็นทางการเมื่อ 20 มิถุนายน 2559 มีการร่วมมือระหว่าง CAT Telecom กับบริษัท TATA เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายระหว่างประเทศให้เพิ่มความเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 6 เท่าภายใน 3 ปี และเมื่อ 28 มิถุนายน 2559 กระทรวงไอซีที โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เดินทางเพื่อเริ่มต้นภาคีความร่วมมือกับเอกชนของจีนหลายรายที่สามารถยกระดับศักยภาพด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัล อาทิ บริษัท China Telecom Global Limited หรือ CTG มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) มุ่งปรับปรุงระบบเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ ขยายขีดความสามารถในการสื่อสารข้อมูลดิจิทัลของไทย เอกชนจีนอีกราย ได้แก่ บริษัท Baidu ซึ่งเป็นแนวหน้าในการพัฒนา Applications และ Search Engine มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการค้นคว้าและค้นได้ด้วยสื่อหลายภาษา ซึ่ง Baidu พร้อมที่จะให้ความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาคลังข้อมูลธุรกิจของไทย ซึ่งในระยะแรกจะเน้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ของไทยให้สามารถขยายตลาดสู่นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน
 
ความร่วมมือกับจีนและอินเดียนี้เป็นความสำเร็จในการสร้างรากฐานสำคัญ หรือ Hard Infrastructure เป็นเรื่องของโครงข่าย สายเคเบิ้ล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่ายในประเทศกับการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกประเทศ ให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการมุ่งสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ทั้งนี้ ก้าวต่อไปจะเป็นการพัฒนาในส่วนที่เป็น Soft Infrastructure ตลอดจนการพัฒนาประชาชนไทยให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันและพร้อมมุ่งสู่การเป็นประชาชนของประชาคมอาเซียนในฐานะเป็นเจ้าภาพของศูนย์ข้อมูลอาเซียนในที่สุด
 
 
ที่มา :
1. "รัฐบาลไทย - กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทาคอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า "ASEAN Digital Hub”” URL http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-45-26/item/104349-104349
2. "กระทรวงไอซีทีหนุน CAT เดินหน้าร่วมมือกับ "China Telecom Global” เสริมความแข็งแกร่งขยายโครงข่ายระหว่างประเทศมุ่งสู่ "ASEAN Digital Hub””. URL http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-45-26/item/104598-104598
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์