หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความพร้อมของการเป็น Smart City ของไทย

8 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4220)
 
โดย  จอมขวัญ ผลภาษี
 
 
                       
 
 
จากการที่ประเทศไทยเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ โดยเมื่อปี 2558 มีการตั้งเป้าหมายผลักดันภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart City ให้เทียบเท่าประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งมีโครงการพัฒนาเมืองใหญ่ชั้นนำมุ่งสู่การเป็น Smart City เช่น ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเดินหน้าเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 แล้ว ทั้งนี้ แนวทางการเป็นประเทศอัจฉริยะจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของสิงคโปร์ ได้แก่ ความขาดแคลนพื้นที่ ซึ่งสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีประชากรถึง 8,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งจะปรับปรุงศักยภาพในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศให้เต็มที่ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสังคม เช่น การส่งเสริมธุรกิจ Startups ที่เพิ่มขึ้นจาก 25,000 ธุรกิจในปี ค.ศ. 2005 เป็น 55,000 ธุรกิจในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งถือเป็นร้อยละ 40 ของธุรกิจ Startups ทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
สำหรับประเทศไทยมีความคืบหน้าล่าสุดเป็นการตั้งเป้าการเป็น Smart Thailand 2020 ให้เกิดขึ้นจริงภายในปี ค.ศ. 2020 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ในงานสัมมนาแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น Smart Thailand 2020 ซึ่งมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย H.E. Mr. StaffanHerrstrom เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของสวีเดนในฐานะประเทศต้นแบบของ Smart Nation ซึ่งมีการบริหารจัดการประเทศให้พัฒนาเป็น Smart City ในหลากหลายกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ออกแบบพัฒนาระบบการขนส่งให้เป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ มีการวิเคราะห์ปัจจัยร่วม ได้แก่ ด้านพลังงาน ระยะทาง ประเภทของการขนส่ง ระยะเวลา ตลอดจนกำลังคนที่ต้องใช้ในการดำเนินการ และปัจจัยอื่น ๆ ให้เป็นระบบอัจฉริยะ
 
นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเมืองให้ครอบคลุมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นการเน้นด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการระบบความปลอดภัยสาธารณะ หรือ Public Safety ให้พร้อมดูแลประชาชน ซึ่งแนวคิดต่าง ๆ จากโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศสวีเดนเป็นตัวอย่างสำคัญในการพัฒนาภูเก็ตสู่เป้าหมายของการเป็น Smart City เป็นจังหวัดแรก
 
ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) ได้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนว่า ภูเก็ตจะเริ่มต้นการพัฒนาในเส้นทางสู่การเป็น Smart City ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้รากฐานของการเชื่อมโยงข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของความต้องการของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมให้การขับเคลื่อนเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งต่อจากนี้จะมีการพัฒนาโครงการรวม 3 โครงการ ได้แก่
 
1. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการขับเคลื่อนการลงทุนให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Smart Growth มีเป้าหมายในการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลโครงการความร่วมมือนี้ในรูปแบบของสถาบันนานาชาติเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการรายใหม่ (International Creative and Innovation Entrepreneur Academy) ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการที่เน้นพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนการอยู่อาศัยแบบอัจฉริยะ หรือเรียกว่า Smart Living Community ที่มีความปลอดภัยสำหรับสาธารณะชนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเริ่มต้นกับสิ่งง่าย ๆ เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV วงจรปิดให้ทั่วทุกพื้นที่เท่าที่จะเป็นไปได้
 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการย่อยอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเปิดตัวให้เห็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการ อาทิ ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักท่องเที่ยวด้วยบัตรนักท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourist Card System) ระบบแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และระบบตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (IOT Environment Sensors City) เป็นต้น
 
2. โครงการจัดตั้งสวนนวัตกรรม (Innovation Park) สำหรับสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล (Super Cluster Digital) เพื่อเป็นหน่วยงานสำคัญสำหรับการประสานงานการให้บริการและคำปรึกษาด้านการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศน์และการศึกษาเชิงรุกเพื่อเป็นตัวอย่าง (Ecosystem and Incentive Study and Roadshow) ตลอดจนดูแลขั้นตอนสำคัญในการจัดตั้งและการขอรับการรับรองตามระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 
3. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ Smart City ให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ต โดยมีแผนดำเนินการประกอบด้วยจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาให้ครอบคลุมเทศบาล เช่น เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เทศบาลศรีสุนทร เทศบาลเมืองป่าตอง และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านการลงนามความเข้าใจ MOU ในเร็ว ๆ นี้
 
จากนี้จะต้องจับตาดูต่อไปว่าประเทศไทยจะเร่งเครื่องให้ทันต่อการพัฒนาตนเองสู่การเป็น Smart Thailand หรือ Digital Thailand ให้สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่เร่งเครื่องในการเป็นประเทศ Digital หรือ Smart Nation เช่นกัน
 
เอกสารแนะนำอ่านต่อ
1. การเสวนาเรื่อง "ความพร้อม และแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสู่ความเป็น "Smart City"” จากงาน Digital Thailand (26-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) URL https://www.youtube.com/watch?v=olfr7Fu-csc
2. เอกสารบทสรุปผู้บริหารเรื่อง "จังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province)”URL http://www.phuket.go.th/webpk/file_data/smart/001.pdf
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์