หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการค้าผ่านระบบ ASEAN Single Window

8 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3010)

ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้า นอกจากที่ รัฐบาลต้องการให้ระบบราชการของไทยมีการบริหารจัดการ ที่มีความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ด้วยการออกกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการมาแล้ว ทุกหน่วยราชการต้อง ปรับปรุงกฎระเบียบของตัวเอง ลดขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลง กระทรวงพาณิชย์ก็มีคู่มือให้กับประชาชน ให้เข้าใจวิธีในการ มาติดต่อกระทรวงซึ่งเราก็ได้ทบทวน ลดขั้นตอน และทำคู่มือ การดำเนินการต่างๆไว้อย่างชัดเจน และได้รายงานผลกับรัฐบาล ไปแล้ว นอกจากนี้เรายังได้พยายามที่จะลดภาระให้กับประชาชน ที่จะไม่ต้องเดินทางมาติดต่องานที่กระทรวงฯ เราจึงพัฒนา ระบบการยื่นเอกสารต่างๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยี ด้านดิจิตอลให้เป็นประโยชน์ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตอล ที่รัฐได้มีนโยบาย เราสามารถทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มากมาย อย่างตอนนี้เราเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนผ่านระบบ ASEAN Single Window ในการส่งออกสินค้าไปอาเซียน ต่อไป ไม่จำเป็นต้องมายื่นเอกสารของหลายๆ หน่วยงาน แต่ละประเทศ ก็ทำ National Single Window ของตน แล้วมาเชื่อมต่อกัน ประเทศไทยก็ทดลองทำสินค้าบางตัวที่ต้องมีการขออนุญาต การนำเข้าส่งออก เช่น ข้าว เป็นต้น เป็นตัวแรกเลยที่เราทดลองทำ และใกล้จะเสร็จสิ้นแล้ว ต่อไปก็จะไปทดลองเชื่อมโยงข้อมูลร่วม กับสิงค์โปร์และมาเลเซีย ดังนั้นถ้าสำเร็จ ต่อไปการส่งออก ในอาเซียนก็จะสะดวกมากขึ้น
 
นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบการให้ บริการข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานภายใน กระทรวงพาณิชย์มารวมไว้ ณ จุดเดียว ที่เรียกว่า MOC e-Service ซึ่งเป็นการรวมเนื้อหาให้เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในเรื่องเดียวกันมา ไว้ด้วยกัน ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์และให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนภายใต้ชื่อ MOC Life และ MOC Statistics สำหรับการให้บริการนักธุรกิจ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการด้านต่างๆ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เช่น ระบบการจดทะเบียนนิติบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งกำลังจะมีการประกาศใช้ ในเร็วๆ นี้ หรือ ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ที่นิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที100% หรือ การขอหนังสือรับรอง นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) โดยสามารถยื่นขอผ่านทางธนาคารและรอรับหนังสือรับรองได้ทันทีและขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้พัฒนาการให้บริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านทางสมาร์ทโฟนซึ่งเป็น การรองรับการอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ภาคธุรกิจ ให้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกันและสะดวกรวดเร็วที่สุด
 
 
 
ข้อมูล วารสารการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์