หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับไปสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบอาเซียน

8 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2157)

กระทรวงอุตสาหกรรมดันแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยผู้ประกอบการ พร้อมเปิดตัวศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ด้าน ดร.สมคิดชี้ SMEs คือตัวสำคัญที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จาก "เพิ่มมูลค่า” ไปเป็น "สร้างมูลค่า”
 
(4 ส.ค.59) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงาน พิธีเปิดศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) ขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในเวทีโลก และนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ซึ่งเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ออกมาตรการเพื่อการส่งเสริมหลายเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
 
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้ให้เห็นว่าจากการที่รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายผลักดันประเทศไทยเข้าสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0” เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้นำมาวางกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ระบบการจัดการที่ทันสมัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า นำมาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อยกระดับไปสู่การเป็นกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาไปสู่ SMEs 4.0 ด้วยจะทำให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "เพิ่มมูลค่า” (Value Added) ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "สร้างมูลค่า” (High Value) ถึงเวลาแล้วที่เราต้องก้าวให้พ้นกับดักนี้ สู่ประเทศไทยยุค 4.0 ยุคแห่งการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ จากการ "เพิ่มมูลค่า” เป็นการ"สร้างมูลค่า” จากการ "ทำมาก ได้น้อย” เป็นการ"ทำน้อย ได้มาก” ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้
 
ด้าน นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า ในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงได้นั้น จะต้องมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การสนับสนุนเงินลงทุน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนา ถึงแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะได้ดำเนินการเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ การสร้างนักออกแบบในเชิง Design และ Innoneering และการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับนักออกแบบไทยให้เกิดสินค้าและบริการสร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมไปถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก แต่การดำเนินโครงการดังกล่าวยังอาจก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจได้ไม่มากเท่าที่ควร ผู้รับบริการที่เป็น SMEs และวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีประมาณ 2.9 ล้านราย ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงนักออกแบบสู่ภาคการผลิตยังมีไม่มาก
 
"ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจึงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันทางด้านการออกแบบต่างๆ กว่า 47 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหวังที่จะให้เป็นศูนย์การออกแบบระดับชาติ ด้วยหวังให้ศูนย์ฯแห่งนี้ เป็นศูนย์ออกแบบระดับชาติ ที่จะเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันผลักดัน ยกระดับการออกแบบของไทยให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น (High Value) ลดต้นทุนระยะเวลา และความเสี่ยงในการออกแบบให้กับภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดสากลโดยได้จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมไทย (High Value Thailand) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและพัฒนา SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับสินค้าเข้าสู่ตลาดระดับบนได้”
 
นางอรรชกา สีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นจะดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) พร้อมทั้งยกระดับการออกแบบของไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการออกแบบในระดับอาเซียนได้ในที่สุด สำหรับบทบาทของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้นไปที่การจัดทำฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กำหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างกลไก มาตรการสนับสนุนในเชิงนโยบายรวมไปถึงบริหารจัดการศูนย์และทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการออกแบบชั้นนำในระดับสากล โดยครอบคลุมไปถึงการกระตุ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังมีบทบาทและหน้าที่ในการสร้างนักออกแบบมืออาชีพระดับสากลและนักออกแบบระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับทุกภาคส่วน รวมไปถึงให้บริการ SMEs โดยเชื่อมโยงหน่วยบริการและภาคเอกชนให้กับ SMEs ในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
สำหรับการจัดงานในวันนี้นอกจากจะจัดให้มีพิธีเปิดตัวศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการ และสามารถเชื่อมโยงนักออกแบบสู่ภาคการผลิตแล้ว ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญคือ การลงนามความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายกว่า 47 หน่วยงานข้างต้น เพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการร่วมกันดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการรวมพลคนออกแบบ โดยได้เชิญนักออกแบบทั้งจากภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานหลัก คือ นักออกแบบ รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ SMEs เข้าร่วมงานในวันนี้ประมาณ 500 คน
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์