หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมเกาหลี หารือแนวทางความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

6 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1790)

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือด้านการเกษตรร่วมกับ นายโน ควังอิล (Mr.Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ว่า ได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2559 เพื่อลงนามในเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่
 
1. บันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
2.บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) และ
3.ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRA) การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ประมงนำเข้าและส่งออก
 
ทั้งนี้ ความร่วมมือบันทึกแสดงเจตจำนง (MOI) ความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย สืบเนื่องจากการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี กับประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้เชิญชวนให้สาธารณรัฐเกาหลีร่วมประกวดราคาและเสนอความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ในโครงการห้วยหลวง จังหวัดหนองคาย
 
สำหรับการหารือในครั้งนี้ฝ่ายไทยหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเร่งแต่งตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Committee) ในโครงการดังกล่าว ภายหลังจากการลงนาม MOI แล้ว เพื่อร่วมกันกำหนดรายละเอียดและขอบเขตการดำเนินงานด้านเทคนิคให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป
 
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงการจัดทำ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างทั้งสองประเทศ เนื่องจากทั้งไทยและเกาหลีต่างก็เป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงมีความประสงค์ให้สนับสนุนการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท (MAFRA) โดยจะเป็นกลไกในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค และการส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตรร่วมกัน ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวผ่านช่องทางการทูตแล้ว โดยทางเกาหลีได้รับทราบและพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยในการจัดทำ MOU ดังกล่าว พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ขอให้เกาหลีช่วยติดตามการพิจารณาเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนก และการขออนุญาตนำเข้าเนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย ซึ่งทางเกาหลีจะติดตามและผลักดันในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ไทยมีความประสงค์ต่อไป
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์