หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 9

4 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1368)
 

                                                                   

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายปรัก สุคน รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว นางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม และนายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมแสดงความชื่นชมบทบาทที่เด่นชัดที่ต่อเนื่องและความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำโขงของญี่ปุ่น และยินดีต่อการประกาศข้อริเริ่มความเชื่อมโยงญี่ปุ่น-แม่โขง (Japan-Mekong Connectivity Initiative) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งยืนยันแนวทางการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขงร่วมกับญี่ปุ่นตามแนวทางยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 ฉบับใหม่ (New Tokyo Strategy 2015) และแผนปฏิบัติการ 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2016 - 2018 (Mekong-Japan Action Plan for realization of the New Tokyo Strategy 2015) ที่ประชุมเห็นพ้องต่อการขับเคลื่อนโครงการและแผนงานต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปี ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในโอกาสแรก และสนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานระดับเทคนิค (Senior-Level Working Groups) เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินการตามข้อริเริ่มความเชื่อมโยงญี่ปุ่น-แม่โขง ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ ไทยได้แสดงบทบาทในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับญี่ปุ่นอย่างโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 4 ประเทศ โดยไทยจะผลักดันโครงการร่วมกับญี่ปุ่นในลักษณะไตรภาคีเพื่อประเทศสมาชิกด้วย
 
 
 
ที่มา :  กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์