หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย

3 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1655)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (2 ส.ค. 59) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบในร่างแถลงการณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ด้านความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสัตว์น้ำและสินค้าประมงของอาเซียน (Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fisheries Products)
 
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกฯ โดยไม่กระทบต่ออธิปไตย สิทธิ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ภายใต้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ ในการต่อต้านการทำประมง IUU เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงที่มาจากการจับ และจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริหารจัดการศักยภาพการทำประมงเพื่อสร้างความสมดุลของการลงแรงประมง ส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและการส่งเสริมการใช้ "ข้อมูลเรือประมงในภูมิภาค (RFVR)” เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงข้ามพรมแดนในการต่อต้านการทำประมง IUU ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน การจัดการปัญหาแรงงานภาคการประมงที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย และเป็นธรรม เสริมสร้างการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทำประมง IUU และพยายามร่วมกันในการพัฒนามาตรการเชิงป้องกันและสนับสนุนในการเสริมสร้างการฟื้นฟูทรัพยากร และการฟื้นตัวของประชากรสัตว์น้ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์