หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงานเตรียมกำลังคนรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 4.0

2 สิงหาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1631)

ก.แรงงาน หารือร่วมเอกชน ส่งเสริมและยกระดับแรงงานไทย เตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย Thailand 4.0 ด้าน ‘รัฐมนตรีแรงงาน’ กำชับตั้งคณะทำงานร่วมรัฐ - เอกชน ใช้แนวทาง‘ประชารัฐ’ทำงานร่วมเป็นหุ้นส่วนประชุมติดตามความก้าวหน้าพร้อมรายงานทุกสัปดาห์
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐภาคเอกชน นำโดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการฯ และคณะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่อง การส่งเสริมและยกระดับแรงงานไทย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย Thailand 4.0 โดยได้เสนอประเด็นให้กระทรวงแรงงานพิจารณา ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน อาทิ ชนกลุ่มน้อย บุคคลไร้สัญชาติ มอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ แรงงานไทยในต่างประเทศ แรงงานภาคเกษตรกรรม และผู้สูงอายุ เป็นต้น ความต้องการแรงงานและการพัฒนาประสิทธิภาพมาตรฐานฝีมือ นโยบายอำนวยความสะดวกคนเข้าเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และเรื่องอื่นๆ อาทิ การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่อง "ประชารัฐ” กระทรวงแรงงานถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะเพิ่มบทบาทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับการทำงานของกระทรวงแรงงาน ไปสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนถึงระดับ Brainpower ซึ่งทุกขั้นตอนของการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมทั้งหมดโดยนำแนวทางประชารัฐเข้ามากำหนดทั้งขั้นตอนการวางแผน การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การประเมินผล การปรับแผนปรับยุทธศาสตร์ โดยทุกกระบวนการทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเป็นหุ้นส่วนของกันและกัน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้จัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายจ้าง ลูกจ้าง ภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขั้นและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อประชุมติดตามการดำเนินการส่งเสริมและยกระดับแรงงานไทย ตลอดจนการเตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย Thailand 4.0 พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะทุกสัปดาห์
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์