หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand

31 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2597)

(29 ก.ค.59) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand” ในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) และเปิดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 3 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริหารส่วนราชการเข้าร่วม
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อผนึกกำลังขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ภายใต้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
 
จากนั้น ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน ว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลโดยรวมของประเทศบรรลุเป้าหมายได้คือ การที่บุคลากรภาครัฐจะต้องมีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล กระทรวงไอซีที โดย EGA จึงได้จัดตั้ง "สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ” หรือ "Thailand Digital Government Academy (TDGA)” ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเสริมสร้างขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุกระดับอย่างเป็นระบบ สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสถาบันนี้จัดตั้งขึ้นในแนวประชารัฐภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งรัฐและเอกชน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ International Academy of CIO (IAC) และ ASEAN Chief Information Officer Association (ACIOA)
 
หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ Digital Thailand” ตอนหนึ่งว่า วันนี้ถือเป็นวันแห่งความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งรัฐบาลได้เลือกดำเนินการในสิ่งที่จำเป็นก่อน เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เนื่องจากต้องแข่งกับระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด และทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีหลายสิ่งอาจจะทำให้เกิดความสะดวกสบายขึ้น และในหลายสิ่งอาจจะเป็นปัญหา จึงจำเป็นต้องใช้ดิจิทัลมาช่วยทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะดำเนินงานดิจิทัลอย่างจิงจัง แม้จะมีอุปสรรคในการทำงานบ้าง แต่เพื่อเป้าหมายของประเทศและประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ซึ่งที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดความสะดวกสบาย จนทำให้เกิดความละเลยถึงการอยู่ในสังคม จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ให้เข้ากับประชาชนทุกคน เพื่อทำให้เป็นThailand 4.0 โดยเร็ว
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สิ่งแรกที่ควรดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลคือ การพัฒนาบุคลากรของรัฐ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงบุคลากรเอกชน และรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องไปด้วย เพื่อให้คนเหล่านี้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนมากที่สุด ขณะเดียวกันทุกวันนี้มีการใช้กำลังคนในการทำงานมากมาย จึงจำเป็นต้องคิดหาวิธีการสร้างระบบเพื่อให้ดำเนินการ นำสิ่งที่ดีมีประโยชน์มาช่วย สิ่งที่สำคัญก็คือ สติปัญญา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของดิจิตอลจะต้องทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นเพื่อความเป็นประชาธิปไตย และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ อุปสรรคในการดำเนินการคือ การไม่อยู่ในเป้าหมายเดียวกัน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกัน ปรับตัวเข้าหากัน โดยที่ประชาชนจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้เข้าใจเพื่อประโยชน์ของทุกคน ในส่วนของรัฐบาลจะช่วยส่งเสริมโดยการแก้กฎหมายให้สอดคล้อง และสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงอีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการคงไว้ซึ่งสังคมไทย เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ อาจจะทำให้ลดความสัมพันธ์ ทำให้เกิดการอยู่ในโลกส่วนตัว ประชาชนจะต้องปรับตัวและรักษาความสัมพันธ์ในสังคมไว้
 
 
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนร่วมกันทำระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กระจายการดำเนินงานไปแต่ละภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศด้วยดิจิตอล ทำให้เกิดกระบวนการการขับเคลื่อนการบริหาร ที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด โดยมีดิจิตอลเซ็นเตอร์เป็นหน่วยงานหลัก และทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ซึ่งประชาชนต้องทำความเข้าใจกับระบบดิจิตอลไปด้วย เพื่อนำประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่ดิจิตอล 4.0 นำเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาประเทศ ทำให้คนรุ่นหลังสามารถดำเนินการสานต่อไปได้อย่างมั่นคง เพื่อประเทศไทย เดินหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ต่อไป
 
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์