หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การเข้าถึง การใช้ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศประชาคมอาเซียน

29 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3297)
 
โดย  สันติพจน์ กลับดี
 
 
                 
             
 
ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน หากพิจารณาในด้านการเข้าถึง (access) การใช้ (use) และทักษะ (skills) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละประเทศ โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศ 2015 (Measuring the Information Society Report 2015) ที่ได้มีการสำรวจองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ที่เป็นตัวบ่งชี้ ได้แก่
1) ด้านการเข้าถึง พิจารณาจากการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ การส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 
2) ด้านการใช้ พิจารณาจากร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบติดตั้งอยู่กับที่ และผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย
 
3) ด้านทักษะ พิจารณาจากอัตราการอ่านออกเขียนได้ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สัดส่วนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อประชากรวัยเรียนในระดับมัธยม และสัดส่วนของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาต่อประชากรวัยเรียนในระดับอุดมศึกษา ผลการประเมิน การเข้าถึง การใช้ และทักษะ ของประเทศประชาคมอาเซียนแต่ละประเทศได้ข้อสรุปเป็นคะแนน โดยคะแนนเต็มในแต่ละด้านคือ 10 คะแนน แสดงข้อมูลในตาราง
 
 
เมื่อพิจารณาอันดับในแต่ละด้านดังกล่าว ของปี พ.ศ. 2558 มีข้อสังเกตที่น่าสนใจบางประการ ดังนี้
1) สิงคโปร์ มีความทันสมัยในทุกด้านทั้งด้านการเข้าถึง การใช้ และทักษะ ทั้งนี้ เป็นเพราะสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วจึงมีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนประชากรที่ใช้ ITC ที่มากตามจำนวนอินเทอร์เน็ต อีกทั้งประชากรมีจำนวนไม่มากและได้รับการศึกษาต่อเนื่อง
 
2) ไทย มีทักษะการใช้ที่ไล่เลี่ยกับสิงคโปร์ เนื่องจากผลที่ได้เชื่อมโยงกับระดับการศึกษา ซึ่งไทยเองได้มีการขยายการศึกษาภาคบังคับออกไป
 
3) ประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศเวียดนามนับได้ว่าพัฒนาด้านการเข้าถึง การใช้ และทักษะไล่กวดตอด ๆ กับประเทศอาเซียนเดิม และในด้านของการใช้มีอันดับที่ดีกว่าบรูไนและอินโดนีเซีย
 
ทุกประเทศในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน ICT ด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะประเทศที่เคยมีพัฒนาการต่ำมาก่อน เช่น เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ ต่างก็เร่งขยายบริการด้านการเข้าถึงกันอย่างเต็มที่ พร้อม ๆ กับการพัฒนาในด้านการใช้ที่มีผู้เข้าใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมาและกัมพูชา
 
สำหรับประเทศไทย ถึงแม้จะมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดจากช่วงปี 2553 - 2558 และมีอัตราการพัฒนาเป็นอันดับหนึ่งของประชาคมอาเซียน แต่ก็ยังจำเป็นต้องพัฒนา ICT ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเข้าถึง (ยังเป็นรองสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย) ด้านการใช้ (ยังเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย) และด้านทักษะ (เป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย ให้อยู่ในระดับที่เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์