หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน

29 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1731)

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฝึกอบรมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน : ASSA หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบรูไนดารุสซาลาม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
 
หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน : ASSA หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร Comprehensive Rehabilitation for Workers with Physical Disabilities ได้กล่าวว่า "การจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันสังคม และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนทุพพลภาพให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการ ความรู้ต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น มีการพัฒนางาน และบรรทัดฐานร่วมกันในการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน
 
ที่สำคัญคือการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีนี้ ระบบประกันสังคมไทยจะมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานระบบประกันสังคมอาเซียน อีกทั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี มีประสบการณ์งานโดยเฉพาะการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมาเป็นระยะเวลากว่า ๓๑ ปี จึงเชื่อมั่นว่าโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จะประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันตลอดระยะเวลา ๒ สัปดาห์ของการฝึกอบรม”
 
ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประกันสังคมอาเซียน : ASSA มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เรียนรู้ระบบประกันสังคม และการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนงานที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการ ความรู้ต่างๆ ในการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความคิดเห็น พร้อมส่งเสริมความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กระบวนทัศน์การทำงาน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนางาน และบรรทัดฐานร่วมกันในการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในระหว่างประเทศสมาชิกประกันสังคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าอบรมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และบรูไนดารุสซาลาม
 
 
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์