หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา

27 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1443)

คณะรัฐมนตรีมีมติ (26ก.ค.59) รับทราบและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2559 – 24 มิถุนายน 2561 และให้เริ่มหักเงินค่าจ้างลูกจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนดังกล่าวในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการจัดทำกฎกระทรวงเพื่อรองรับการขยาย ระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเข้ากองทุนดังกล่าวโดยเร็วต่อไป และให้กระทรวงแรงงานดำเนินการเพื่อรับและส่งแรงงานต่างด้าว รวมถึงให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและปัญหาที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและส่งกลับแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนและศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์