หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบการฝึกร่วมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

27 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1906)

คณะรัฐมนตรีมีมติ (26ก.ค.59) เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมจัดเตรียมการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหาร และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (ADMM-Plus ASEAN Military Medicine – Humanitarian Assistance and Disaster Relief Joint Exercise 2016 : AM –Hex 2016) และการฝึกเตรียมการ ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2559 และการฝึกร่วม ฯ ระหว่างวันที่ 1-11 กันยายน 2559
 
การจัดการฝึกร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบร่างระเบียบปฏิบัติประจำของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และศูนย์ประสานงานนานาชาติ ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น
 
พื้นที่การฝึกร่วมฯ แบ่งพื้นที่เป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย
1.พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 มีจำนวน 4 สถานีฝึก ประกอบด้วย 1) สถานีอาคารถล่ม 2) สถานีพื้นที่ถูกตัดขาด 3) สถานีพื้นที่ตั้งค่ายผู้ประสบภัย และ 4) สถานีพื้นที่สารเคมีรั่วไหล
2.พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นสถานีการอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศ
3.พื้นที่เกาะสีชัง เป็นสถานีการอพยพผู้ประสับภัยทางทะเล
 
การจัดการฝึกร่วมฯ AM-Hex 2016 จะทำให้กระทรวงกลาโหม ได้ทดสอบขีด ความสามารถและการปฏิบัติการของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งจะทำให้ กห. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรต่าง ๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทยในระดับภูมิภาคและในระดับสากล
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์