หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่อาเซียน

26 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1386)

นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด "กิจกรรมสัปดาห์แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่อาเซียน" ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อ 24 ก.ค.59
 
นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในอุตสาหกรรมและประมงทะเล ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ส่วนแรงงานต่างด้าวในธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำได้ขยายระยะเลาการจดทะเบียนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะเป็นสื่อของรัฐได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าว รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานเพื่อนบ้านที่มาทำงานในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชนในพื้นที่และกัมพูชา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในหน่วยรับชอบให้เกิดประสิทธิภาพ
 
นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบให้สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่อาเซียน โดยเลือกพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานจำนวนมาก โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆในจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ ข่าวสารเรื่องแรงงาน การตอบปัญหาชิงรางวัล การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงมินิคอนเสิร์ต และการเสวนาบนเวที ในหัวข้อ "แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่ง มุ่งอาเซียน" ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วยนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสระแก้ว นายด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ และตัวแทนผู้ประกอบการ โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ความถี่ 103.25 มฮ. เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงไปยัง สวท. 4 สถานี ในพื้นที่ภาคตะวันออก อีกด้วย
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์