หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ผลทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน

26 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2893)
 
โดย  สมพร กิตติโสภากูร
 
 
       
 
การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่ประเทศส่วนใหญ่ในโลก องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization, UNWTO) ได้ประเมินผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account: TSA) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียนได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ดังนี้
 
1) ผลทางตรง (Direct Contribution) ประเมินจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวท้องถิ่น ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบริการของธุรกิจจัดการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยอื่น ๆ รวมกับรายจ่ายภาครัฐที่ใช้จ่ายสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวโดยตรง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผู้โดยสารการสร้างสถานที่หรือพื้นที่สาธารณเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อน การรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยรวมแล้วผลทางตรงของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้สูงถึง ร้อยละ 4.8 ของ GDP 10 ประเทศ ในปี 2014 หรือมีมูลค่า 1.18 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าผลทางตรงของการท่องเที่ยวจะทำให้ GDP ของภูมิภาคนี้เติบโตในระดับร้อยละ 5.0 ระหว่างปี 2015 - 2025 มีมูลค่า 2.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025
 
2) ผลทางอ้อม (Indirect Contribution) การท่องเที่ยวมีผลเชื่อมโยงการผลิตและบริการสาขาอื่น เช่น การลงทุนของภาคธุรกิจเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ การสร้างโรงแรม ค่าซื้อยานพาหนะเพื่อลำเลียงผู้โดยสาร กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองการท่องท่องเที่ยว ได้แก่ การซื้อสินค้าวัตถุดิบ และบริการย่อย เช่น บริการทำความสะอาด บริการสื่อสารสารสนเทศ ขนาดของผลทางอ้อมมีมากกว่าผลทางตรง มูลค่าของผลทางอ้อมสูงถึงร้อยละ 12.0 ของ GDP โดยมีมูลค่า 2.91 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2014 และคาดว่าผลทางตรงของการท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็นร้อยละ 12.6 ของ GDP ที่ 5.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025
 
3) ผลต่อการจ้างงาน UNWTO ประเมินการจ้างงานในภูมิภาคนี้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนี้
3.1) งานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ได้แก่ ตำแหน่งงานในโรงแรม ร้านอาหาร งานมัคคุเทศก์ เป็นต้น งานในธุรกิจนำเที่ยวตำแหน่งงานเหล่านี้สูงถึง 11.3 ล้านตำแหน่งงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของการจ้างงานในภูมิภาคนี้ และคาดว่าตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.5 ล้านตำแหน่งงาน ในปี 2025 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของการจ้างงานในภูมิภาคนี้
 
3.2) งานที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับการท่องเที่ยว ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับการสร้างที่พัก โรงแรมงาน งานบริการที่ช่วยลำเลียงสินค้าและบริการเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้บริการอืนเทอร์เน็ต โปรแกรมเมอร์ งานบริการทำความสะอาดสถานที่ เป็นต้น ตำแหน่งงานเหล่านี้สูงถึง 29.4 ล้านตำแหน่งงาน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของการจ้างงานในภูมิภาคนี้ และคาดว่าตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็น 39.2 ล้านตำแหน่งงาน ในปี 2025 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของการจ้างงานในภูมิภาคนี้
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์