หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีย้ำบทบาทไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเอเชีย-ยุโรป เพื่อรับมือกับความท้าทาย

15 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1344)
 
 
 (ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559) ณ โรงแรม แชงกรี-ล่า กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเต็มคณะ (Plenary) วาระที่ 2 หัวข้อ การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของอาเซม เพื่อความเชื่อมโยงที่กว้างขวางยิ่งขึ้น (Promoting ASEM Partnership for Greater Connectivity) ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 11
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้มาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซมอีกครั้ง ในโอกาสที่อาเซมครบรอบ 20 ปี เพื่อสานต่อความร่วมมือวางแนวทางอาเซมก้าวสู่ทศวรรษที่สาม ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา อาเซมได้ช่วยเชื่อมโยงให้เอเชียและยุโรปมีความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น
 
ในทศวรรษที่สามนี้ อาเซมควรขับเคลื่อนความเชื่อมโยงให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านกายภาพ (hard connectivity) และด้านที่จับต้องไม่ได้ (soft connectivity) และได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทั้งสอง ร่วมกันดึงจุดแข็งของกันและกันเพื่อทำให้เกิดการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (inclusive and sustainable growth) เอเชียมีจุดแข็ง คือ เศรษฐกิจและตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ขณะที่ยุโรปมีจุดแข็ง คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคมและสิทธิมนุษยชน
 
ความเชื่อมโยงทางกายภาพ (hard connectivity) ที่สำคัญได้แก่ โครงการเชื่อมเครือข่ายการขนส่งและคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกอียู (Trans-European Networks) ของยุโรป One Belt, One Road ของจีน และความเชื่อมโยงกันของอาเซียน ตามแผนแม่บท (Master Plan on ASEAN Connectivity) จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งระหว่างกัน แต่จะต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบเชิงลบต่าง ๆ จากการเชื่อมโยง เช่น การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จะตามมา ตามที่เคยกล่าวไว้ในการประชุมสุดยอดอาเซมครั้งที่ 10 ที่มิลาน
 
สำหรับความเชื่อมโยงที่จับต้องไม่ได้ (soft connectivity) ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ความเชื่อมโยงด้านความมั่นคงผ่านการปรึกษาหารือ ความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงประชาชนสู่ประชาชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซม อาทิ รัฐสภา ภาคธุรกิจ เยาวชน และภาคประชาสังคม เป็นความเชื่อมโยงที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะจะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดและทำความเข้าใจกันมากขึ้น
 
นายกรัฐมนตรีจึงได้เสนอแนวคิดความเชื่อมโยงอาเซม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ ประการแรก การเชื่อมโยงเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ และภัยพิบัติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมความร่วมมือทางวิจัย เช่น เอเชีย โดยเฉพาะอาเซียน เป็นแหล่งผลิตอาหารและพืชพลังงานที่สำคัญ ในขณะที่ยุโรปมีองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
สอง การเชื่อมโยงประชาชนสู่ประชาชน ด้วยการไปมาหาสู่กัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว จะทำให้สองภูมิภาคใกล้ชิดและเข้าอกเข้าใจกันยิ่งขึ้น รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ อาทิ การเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม (social protection) ซึ่งไทยพยายามส่งเสริมเรื่องนี้ และมีความร่วมมือกับหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย
 
สาม การเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสอดคล้องกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ ที่เน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุควบคู่กับการพัฒนา โดยคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศ โดยไม่ทิ้งประเทศใดไว้ข้างหลัง ซึ่งไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 วาระปี ค.ศ. 2016 ได้นำเสนอหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา เพื่อให้เอเชียและยุโรปร่วมมือกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และปฏิญญาอูลานบาตอร์เกิดผลเป็นรูปธรรม
 
และประการที่สี่ การเชื่อมโยงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การรื้อฟื้นการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของอาเซม เพื่อหารือความเป็นไปได้ของเขตการค้าเสรีเอเชียและยุโรป จะทำให้เอเชียและยุโรปมีความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การค้า การลงทุน และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ด้วย
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์