หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จังหวัดเชียงรายจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับ AEC

14 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1959)
 
 
จัดหางานเชียงราย จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อรองรับ AEC จังหวัดเชียงราย มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมากบรรยากาศเป็นอย่างคึกคัก เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนวัยกำลังแรงงานของจังหวัดเชียงราย เตรียมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC จังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ มีความเข้าใจในทักษะ ความสนใจและความถนัดของตนเอง วางแผนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พ.อ.บัญชา ดุริยพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานศึกษา สถาบันวิชาชีพ และปราชญ์ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงภายในงานอีกด้วย
 
นางสาววนิดา จารีย์ จัดหางานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพรองรับ AEC ครั้งนี้ เพื่อเตรียมกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับ AEC อีกทั้งอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนายจ้าง / สถานประกอบการเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน และเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนวัยกำลังแรงงานของจังหวัดเชียงรายเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและเพิ่มมูลค่า เพื่อให้เป็นกำลังแรงงานที่มีศักยภาพรองรับและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน นายจ้าง / สถานประกอบการในจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ "อนาคตแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมนัดพบแรงงาน บริการรับสมัครงาน มีนายจ้างร่วมสมัครงานและสัมภาษณ์งาน มากกว่า 20 ราย ตำแหน่งงานว่างมากว่า 2,000 อัตราและรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ บริการคลินิกแรงงาน ให้คำปรึกษาปัญหาแรงงานด้านอาชีพกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และนิทรรศการเคลื่อนไหวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การสาธิตอาชีพอิสระที่น่าสนใจ และทดลองฝึกปฏิบัติจริง 30 กลุ่มอาชีพ การจัดแสดง / จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านกลุ่มอาชีพอิสระ และสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่ายอีกด้วย
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์