หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting :ASEM) ครั้งที่ 11

13 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1783)
 

                                                         

พลตรีวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting :ASEM) ครั้งที่ 11 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการประชุม ASEM มีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของทั้งสองภูมิภาคผ่านการประชุม กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน โดยมีความร่วมมือครอบคลุมในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา ASEM เป็นกรอบความร่วมมือระดับผู้นำกรอบเดียวระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในขณะนี้ มีสมาชิก 51 ประเทศ และ 2 องค์กร คือ สหภาพยุโรปและสำนักเลขาธิการอาเซียน การประชุม ASEM 11 ครั้งนี้ จะตรงกับการครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งอาเซม ซึ่งก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2539 มองโกเลียจึงกำหนดหัวข้อหลักการประชุมว่า "20 Years of ASEM: Partnership for the Future Through Connectivity” ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุม ASEM 11 เป็นการเข้าร่วมการประชุม ASEM ครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีเคยเข้าร่วมการประชุม ASEM 10 ที่นครมิลาน อิตาลี เมื่อเดือนตุลาคม 2557
 
สำหรับกิจกรรมสำคัญการประชุม ASEM 11 ได้แก่
(1) พิธีเปิด
(2) การพบกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาเซม ได้แก่ รัฐสภา ภาคธุรกิจ เยาวชน และภาคประชาสังคม
(3) การประชุมเต็มคณะ 2 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1 หัวข้อ Two Decades of Partnership: Taking Stock and Looking Ahead และวาระที่ 2 หัวข้อ Promoting ASEM Partnership for Greater Connectivity
(4) กิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานเลี้ยงอาหารค่ำ
(5) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ หัวข้อ Enhancing the Three Pillars of ASEM และ
(6) การหารือทวิภาคีระหว่างการประชุม
 
เอกสารผลลัพธ์การประชุม ASEM 11 มี 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แถลงการณ์ประธาน (Chair’s Statement) ซึ่งเป็นสรุปผลการหารือของผู้นำ และแสดงถึงความมุ่งมั่นของสมาชิก ASEM ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมความเชื่อมโยง ความมั่นคงทางทะเล และ
(2) ปฏิญญาอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration) ซึ่งมองโกเลียได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง ASEM โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่ผ่านมา
 
รวมทั้งระบุวิสัยทัศน์ในทศวรรษที่ 3 ได้แก่
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ความเป็นหุ้นส่วน
(2) ส่งเสริมความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม
(3) ส่งเสริมความเชื่อมโยง และ
(4) การปรับปรุงกระบวนการทำงานของ ASEM
รวมทั้งจะกำหนดให้วันที่ 1 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน ASEM เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ASEM ในหมู่สาธารณชนในทุก ๆ ปี
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะใช้โอกาสนี้กล่าวถ้อยแถลงเพื่อแสดงท่าทีของไทยต่อประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ สร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีพหุภาคี พร้อมผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ อาทิ การส่งเสริมความเชื่อมโยง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความอยู่ดีกินดีของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียกับยุโรปในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การค้ามนุษย์ และการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ โดยไทยจะเสนอจัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์