หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบต่อร่างเอกสารการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ที่ สปป.ลาว

13 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1498)

(12ก.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างเอกสารรวม 9 ฉบับ (ร่างแถลงการณ์ 7 ฉบับและร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ)
 
ร่างแถลงการณ์ 7 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49
2. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในโอกาสครบรอบ 40 ปี สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการความเคลื่อนไหวข้ามแดนของอาชญากร
4. ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
5. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเล
6. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของคาบสมุทรเกาหลี
7. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 
ร่างบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน – จีน ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน
2) ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน – อินเดีย ระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์