หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศประชาคมอาเซียน

12 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 5312)
 
โดย  สันติพจน์ กลับดี
 
            
 
ประเทศประชาคมอาเซียนแต่ละประเทศมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่แตกต่างกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ อาจมีระดับการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากกว่า เพราะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ในขณะที่ประเทศ CLMV ระดับการพัฒนาทางด้านนี้น่าจะยังไม่สูงนัก แต่การประเมินด้วยความรู้สึกอาจไม่ถูกต้องหรือเป็นที่ถกเถียงกันว่าจะวัดระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างไร
 
หากใช้รายงานดัชนีชี้วัดสังคมสารสนเทศ (Measuring the Information Society Report) ซึ่งเป็นรายงานที่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) จัดทำขึ้น ก็อาจทำให้เราเปรียบเทียบระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความครอบคลุมและมีมาตรฐานการวัด ทั้งนี้รายงานนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Development Index: IDI) ของประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นประจำทุกปี
 
ในรายงานปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ได้แบ่งตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT access) ให้ความสำคัญร้อยละ 40 มีตัวบ่งชี้ 5 ตัว คือ การใช้โทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร 100 คน การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน การส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร้อยละของครัวเรือนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT use) ให้ความสำคัญร้อยละ 30 มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ ร้อยละของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบติดตั้งอยู่กับที่ ต่อประชากร 100 คน และจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายต่อประชากร 100 คน
 
3. ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT skills) ให้ความสำคัญร้อยละ 30 มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ อัตราการอ่านออกเขียนได้ของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สัดส่วนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อประชากรวัยเรียนในระดับมัธยม และสัดส่วนของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาต่อประชากรวัยเรียนในระดับอุดมศึกษา
 
จากการนำคะแนนการประเมินที่ได้มาจัดลำดับ (คะแนนเต็ม 10) เฉพาะในประชาคมอาเซียนด้วยกัน สิงคโปร์ มาเป็นอันดับที่ 1 (8.09 คะแนน) ตามด้วยมาเลเซีย (5.90 คะแนน) บรูไน (5.53 คะแนน) ไทย (5.36 คะแนน) ฟิลิปปินส์ (4.57 คะแนน) เวียดนาม (4.28 คะแนน) อินโดนีเซีย (3.94 คะแนน) กัมพูชา (2.74 คะแนน) ลาว (2.45 คะแนน) และเมียนมา (2.27 คะแนน) (ที่มา: Measuring the Information Society Report 2015.)
 
โดยภาพรวมในช่วงประมาณ 5 – 6 ปีที่ผ่านมา ทุกประเทศในประชาคมอาเซียนต่างมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่องจริงจังจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการก้าวกระโดด ประเทศประชาคมอาเซียนได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) อย่างไรบ้าง พอจะยกตัวอย่างในบางประเทศ ดังนี้
- สิงคโปร์ ปัจจุบันมีการดาเนินแผนยุทธศาสตร์การสร้าง "โลกาภิวัตน์อัจฉริยะนคร" ที่แล้วเสร็จในปี 2015 ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจสิงคโปร์ในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้าน ICT
- มาเลเซีย มีแผนพัฒนาด้าน ICT อย่างมีระบบและครอบคลุมในทุกด้าน ตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนทางเทคโนโลยี มาตรการด้านภาษี การพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่างจริงจัง จนถึงการพัฒนาด้านการศึกษา และดำเนินโครงการ "One Home One PC” กระจายเทคโนโลยีให้เข้าสู่ผู้คนทั่วประเทศ มาเลเซียได้จัดทำแผนงานและโครงการด้านไอซีทีเพื่อต่อยอดการเติบโตออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น แผนงาน Digital Malaysia นอกจากนี้ยังส่งเสริมการนำเทคโนโลยีด้านไอซีทีมาใช้ในเชิงสังคมอีกหลายส่วน
- อินโดนีเซีย การเติบโตด้าน IT Service ของอินโดนีเซียเป็นไปอย่างก้าวกระโดด และมีนโยบายจะผลักดันอุตสาหกรรม ICT ให้ได้มาตรฐานระดับภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบในด้านขนาดของตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มุ่งเน้นให้บริการธุรกิจที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศเป็นหลัก และต้องการขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์