หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รายได้ส่งกลับของประเทศในอาเซียน

12 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2362)
 
โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
 
                  
การเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเป็นบ่อเกิดให้แรงงานมีรายได้จากการทำงานและมีการส่งรายได้กลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเอง โดยจำนวนรายได้ส่งกลับในปัจจุบันสำหรับบางประเทศนั้นถือเป็นหนึ่งในรายได้หลักที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ได้มีผลการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่รายงานความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างจำนวนรายได้ส่งกลับและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนเอง ฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานยังต่างประเทศทั้งภายในอาเซียนด้วยกันเอง เช่น ในสิงคโปร์และภายนอกภูมิภาค เช่น ในสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันรายได้ที่ส่งกลับก็มีจำนวนที่สูงมากจนกระทั่งสามารถมีผลกระทบต่อระดับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยแรงงานฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพแม่บ้าน พยาบาล ครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น ขณะที่แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศนั้น จากข้อมูลของกรมการจัดหางานในเดือนมกราคม 2559 พบว่า ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
 
จากรายงานล่าสุดในปี 2016 Analytical Report on the International Labor Migration Statistics Database in ASEAN ของInternational Labor Organization (ILO)ได้มีการสรุปจำนวนรายได้ส่งกลับของแรงงานจากชาติสมาชิกอาเซียนพบว่า สำหรับฟิลิปปินส์แล้วรายได้ส่งกลับถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เลยทีเดียว รองลงมาได้แก่เวียดนาม ซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงโดยอยู่ที่ร้อยละ 6.4 ของ GDP ตามมาด้วยไทยที่อยู่ที่ร้อยละ 1.5 ของ GDP ขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนยังคงมีสัดส่วนไม่มากนัก โดยอยู่ระหว่างร้อยละ 0.4 - 1.2ของ GDP เท่านั้น (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1)
 
 
ทั้งนี้ นอกจากฟิลิปปินส์ที่มีจำนวนรายได้ส่งกลับจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ในช่วง 20 ปีหลังนี้ เวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเวียดนามมากกว่า 5 ล้านคน อาศัยและทำงานอยู่ในต่างประเทศ ทำให้รายได้ส่งกลับจากต่างประเทศได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนามในการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยแหล่งการโอนเงินรายได้นั้นสัดส่วนที่สูงจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแนวโน้มจำนวนรายได้ส่งกลับจากต่างประเทศได้มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2000 ล่าสุดเวียดนามมีรายได้ส่งกลับจากต่างประเทศอยู่ที่ระดับ 12, 11 และ 10 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2014, 2013 และ 2012 ตามลำดับ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 2)
 
 
โดยแรงงานจากเวียดนามที่มีการเคลื่อนย้ายไปทำงานยังต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือโดยทำงานเป็นคนงานในภาคก่อสร้าง ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น คนงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 
 
 
อ้างอิง
- International Labor Organization (ILO) (2016), Analytical Report on the International Labor Migration Statistics Database in ASEAN, Geneva: ILO
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์