หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
“ล้ง” กับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

11 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2734)

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีกระแสข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เป็นอย่างมากเกี่ยวกับการที่กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามารับซื้อผลไม้ในลักษณะเหมาซื้อผลไม้ไทยถึงสวน เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย แล้วส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า "ล้ง”
 
ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ "ล้ง” คือ การที่ผู้ประกอบการมารับซื้อสินค้าเกษตร (ผลไม้) โดยทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของสวนผลไม้ แบบวิธีการซื้อเหมาสวน โดยมีการกำหนดราคารับซื้อและคุณภาพของผลไม้ไว้ว่าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ กระบวนการเริ่มที่การเข้าไปควบคุมดูแลตั้งแต่การปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการตั้งโรงคัดแยกผลผลิตเพื่อบรรจุหีบห่อก่อนไปจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินดังกล่าวอาจทำโดยผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างชาติก็ได้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการต่างชาติเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในลักษณะ "ล้ง” แล้ว จะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 
"ล้งต่างชาติ” เกี่ยวข้องกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างไร
ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 อันเป็นกฎหมายกลางที่กำกับการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในไทยได้กำหนดประเภทธุรกิจที่ควบคุมไว้ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติฯ ซึ่งประกอบด้วยประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างชาติประกอบการ หรือธุรกิจที่คนต่างชาติสามารถประกอบการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อพิจารณาตามลักษณะการดำเนินการของ "ล้ง” แล้ว จะมีประเภทธุรกิจภายใต้กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ในแต่ละกรณี ดังนี้
 
1.กรณี "ล้งต่างชาติ” ซื้อสินค้าเกษตร (ผลไม้) ที่ปลูกในประเทศไทยแล้วส่งออกสินค้าเกษตร (ผลไม้) ทั้งหมดไปจำหน่ายในต่างประเทศ
 
กรณีดังกล่าวถือเป็นการประกอบธุรกิจส่งออก ไม่อยู่ภายใต้กำกับตามบัญชีธุรกิจท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 คนต่างชาติ จึงไม่อนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้
 
2.กรณี "ล้งต่างชาติ” ซื้อสินค้าเกษตร (ผลไม้) ที่ปลูกในประเทศไทยแล้วจำหน่ายสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนในประเทศ
 
การที่ "ล้งต่างชาติ” ซื้อสินค้าเกษตร (ผลไม้) ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อจำหน่ายในประเทศ ถือเป็นธุรกิจในบัญชี (13) ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 การค้าภายในเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรฟื้นเมือง ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้รวมถึงการที่ "ล้งต่างชาติ” นำผลไม้ที่ไม่ผ่านการคัดคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อการส่งออกมาจำหน่ายภายในประเทศด้วย
 
3.กรณีล้งต่างชาติคัดคุณภาพ ขนาด และบรรจุผลไม้
 
การที่ "ล้งต่างชาติ” ที่ซื้อสินค้าเกษตร (ผลไม้) ที่ปลูกในประเทศไทยแล้วส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ และมีการดำเนินการเองในขั้นตอนการคัดคุณภาพ ขนาดและการบรรจุผลไม้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนการส่งออก ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจส่งออก จึงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่หากการคัดคุณภาพ ขนาด และการบรรจุผลไม้ดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยการรับจ้างทำให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ถือเป็นธุรกิจบริการในบัญชีสาม (21) การทำธุรกิจบริการอื่น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของธุรกิจการเกษตรของไทย (ผลไม้) จากการดำเนินธุรกิจของ "ล้งต่างชาติ” ซึ่งอาจเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยไม่ได้มีการขออนุญาต หรือดำเนินการในลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee) ทั้งนี้ กรมฯ มีมาตรการและแผนปฏิบัติการกำกับการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสามารถตอบสนองกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ โดยเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกับการทำการเกษตรและการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้มีการประกอบธุรกิจโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ "ล้งต่างชาติ” ในประเทศไทย ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การกำกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรและการส่งออกผลไม้ของไทย
 
 
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์