หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทางด่วนธุรกิจอาเซียน

11 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1573)

"ASEAN Fast Track Lane" หรือ "ทางด่วนธุรกิจอาเซียน" ประกอบด้วย การปฏิบัติงานในมิติต่างๆ ดังนี้คือ

1.ให้บริการแก่นักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียนภายใต้ความตกลงของอาเซียน ซึ่งเป็นการให้บริการโดยเฉพาะแก่นักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน สำหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวสัญชาติอาเซียน โดย "การรับรองสิทธิ" แทน "การอนุญาต" สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ภายใต้พันธกรณีที่ประเทศไทยผูกพันไว้ในความตกลงของอาเซียนจำนวน 2 ฉบับ คือ กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) และความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : ACIA) ซึ่งนักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียนถือเป็น "คนต่างด้าวโดยสนธิสัญญา" ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีด้วย ตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ดังนั้น จึงได้รับสิทธิภายใต้การตกลงของอาเซียนดังกล่าว โดยสามารถประกอบธุรกิจตามที่ผูกพันไว้ในความตกลง ด้วยการใช้ช่องทางพิเศษ คือการขอ "หนังสือรับรองการใช้สิทธิประกอบธุรกิจ" จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนที่จะต้องดำเนินกระบวนการ "ขออนุญาตประกอบธุรกิจ" จากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเหมือนกับคนต่างด้าวโดยทั่วไปที่ประสงค์ประกอบธุรกิจอันเป็นธุรกิจในบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งการรับรองสิทธิการประกอบธุรกิจของคนสัญชาติอาเซียนตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ถือเป็นช่องทางพิเศษในการอำนวยความสะดวกให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถประกอบธุรกิจในประเทศได้โดยเร็ว
 
2.ให้บริการเข้าถึงข้อมูลการประกอบธุรกิจของอาเซียนได้โดยง่าย ด้วยคลังข้อมูลอาเซียนอันเป็นศูนย์รวมข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจในประเทศไทย และข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่เกี่ยวกับกฏหมาย/กฏระเบียบ หน่วยงานบังคับใช้กฏหมาย ด้านการจัดตั้งธุรกิจ การประกอบธุรกิจในฐานะคนต่างด้าว ทั้งนี้ มีข้อมูลทั้งในรูปเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้วยการขยายช่องทางการให้บริการผ่าน Website Smart Phone และ Tablet เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ/นักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้โดยง่าย
 
3.ให้บริการด้วยบุคลากรสากล ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในการติดต่อสื่อสารภาษาสากลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการต้อนรับให้คำแนะนำ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นธุรกิจหรือการ จัดตั้งธุรกิจ หรือการประกอบธุรกิจในฐานะเป็นคนต่างด้าว ฯลฯ รวมทั้งการให้ "บริการอุปกรณ์สำนักงานครบวงจร" ด้วยจุดบริการ "Biz Corner" ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานพร้อมให้บริการ เช่น Internet, WiFi, Computer, Printer, Scanner, Fax,Photo Copy เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานทางธุรกิจแก่นักธุรกิจ/นักลงทุนอาเซียน ให้บรรลุผลในการจัดตั้งธุรกิจหรือการเริ่มต้นธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจ ในฐานะคนต่างด้าว
 
 
 
ข้อมูล  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์