หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือของอาเซียนด้านสาธารณสุขและบทบาทของประเทศไทย

7 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4383)
 
โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
 
                       
       
ความร่วมมือของอาเซียนด้านสาธารณสุขส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2009-2015) ในหัวข้อการคุ้มครองและสวัสดิการสังคมซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก 7 หัวข้อ ได้แก่
1) การขจัดความยากจน
2) เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและความคุ้มกันจากผลกระทบด้านลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน์
3) การส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร
4) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพ
5) การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดต่อ
6) การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และ
7) การสร้างรัฐที่พร้อมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 
กลไกขับเคลื่อนสำคัญของความร่วมมือด้านสาธารณสุขในกรอบอาเซียนคือการประชุมในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers’ Meeting: AHMM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meetingon Health Development: ASEAN SOMHD) และการประชุมระดับคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 10 ด้าน ได้แก่ โรคติดต่อ ความปลอดภัยด้านอาหาร ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับยาการเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด การควบคุมยาสูบ เอดส์ สุขภาพจิต สุขภาพแม่และเด็ก โรคไม่ติดต่อ และการแพทย์ดั้งเดิม
 
ประเทศไทยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดำเนินงาน สำหรับบทบาทสำคัญของไทยในกรอบความร่วมมือด้านสาธารณสุขของอาเซียน ได้แก่
- การเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคระบาดของเครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Network: FETN) ในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (ASEAN+3)
 
- ด้านสุขภาพจิต ประเทศไทยได้ริเริ่มให้มีการจัดประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตขึ้นเป็นครั้งแรกในอาเซียนและได้รับเลือกเป็นประธานคณะทำงานสุขภาพจิตอาเซียน ASEAN Task Force on Mental Health (AMT) ตั้งแต่ปี 2555 - 2557
 
- ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment: HIA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง HIA เป็นครั้งแรกในปี 2555
 
- เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุขกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN SOMHD) ในปี 2558 โดยในการประชุมนี้ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนพัฒนาสุขภาพอาเซียน พ.ศ. 2558 - 2563 ได้แก่ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การรองรับสังคมผู้สูงอายุ โภชนาการ อาหารปลอดภัย สุขภาพจิต การแพทย์พื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้นำในหลายประเด็น เช่น คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่ออาเซียน เครือข่ายระบาดวิทยาอาเซียนบวก 3 เครือข่ายประกันสุขภาพถ้วนหน้าอาเซียนบวก 3 การจัดการภัยพิบัติด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอาเซียน เป็นต้น
 
นอกจากนี้ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency) หรือไจก้า ได้ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ริเริ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติของภูมิภาคอาเซียนขึ้น โดยประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการดำเนินโครงการ เนื่องจากไจก้าเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านในการรับมือภัยพิบัติและเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่สามารถสร้างทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ (DMAT) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ทั้งนี้ ไจก้าจะเข้ามาช่วยเสริมให้ทีม DMAT ของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบและฝึกอบรมให้ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนต่อไป
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์