หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
คุณลักษณะหลักของข้าราชการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอินโดนีเซีย

7 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2373)

บทสรุปเกี่ยวกับความพยายามที่จะปฏิรูปในปัจจุบัน
NIPA ได้ทำการศึกษาค้นคว้าในปี 2551 เพื่อประเมินการฝึกอบรมข้าราชการในขณะนี้ว่าต้องการอะไร และเพื่อออกแบบการฝึกอบรมที่ดีในอนาคต เพื่อให้ข้าราชการสามารถรับมือกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น NIPA จึงได้กำหนดสภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของชาวอินโดนีเซียและชาวต่างประเทศ เพื่อสนองความต้องการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ NIPA ได้พัฒนากรอบ/แนวคิดเพื่อใช้เป็นหลักสำหรับการฝึกอบรม ตามกรอบ/แนวคิดดังกล่าว ควรจะมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้จัดการฝึกอบรม
 
การศึกษานี้จะเน้นเรื่องความจำเป็นของการได้รับการฝึกอบรมตามหลักสมรรถนะ โดยข้าราชการสามารถเลือกที่จะไปฝึกอบรมได้ตามความจำเป็นตามหลักสมรรถนะ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการนำกลยุทธ์การฝึกอบรมใน อนาคตมาปรับใช้กับรูปแบบการฝึกอบรมในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเพียงหน่วยงานเดียวรับผิดชอบการฝึกอบรมข้าราชการ และข้าราชการต้องเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้มีการวางกระบวนการปรับเปลี่ยนการฝึก อบรมเป็น 4 ระยะ ดังนี้
1. เป้าหมายการฝึกอบรมในระยะสั้น ให้ข้าราชการเลือกที่จะเข้ารับการอบรม หรือไม่ก็ได้ โดยมีการประเมินความจำเป็นในการเข้ารับการอบรมเรื่องใด ส่วนการฝึกอบรมตามหน้าที่ และการฝึกอบรมตาม โครงสร้างถูกปรับให้เป็นการฝึกอบรมภาคบังคับที่ข้าราชการต้องเข้าร่วม ทั้งนี้เนื้อหาการฝึกอบรมยังคงเหมือนเดิม
2. ในช่วงแรกในปี พ.ศ. 2552-2553 (ค.ศ. 2009-2010) การฝึกอบรมด้านเทคนิคจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามการวิเคราะห์ความจำเป็น (Training Need Analysis: TNA) แต่การฝึกอบรมเชิงโครงสร้างเป็นเรื่องที่บังคับ
3. ในระยะที่สองช่วงปี พ.ศ. 2553-2555 (ค.ศ. 2010-2012) การฝึกอบรมด้านเทคนิคยังคงเป็นการฝึกอบรมที่เป็นทางเลือก ส่วนการฝึกอบรมตามโครงสร้างมีการบังคับเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำเท่านั้น
4. ส่วนในระยะยาวการฝึกอบรมระยะยาว พ.ศ. 2555-2558 (ค.ศ.2012-2015) ข้าราชการสามารถเลือกที่จะเข้ารับการอบรมทุกประเภทหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นความพยายามปรับให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์
 
นโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
-การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ (Career Path)
-การแก้ไขนโยบายเพื่อพัฒนาข้าราชการ
-การแก้ไขนโยบายสำหรับหน้าที่หลักและขั้นตอนปฏิบัติของหน่วยงาน
-การแก้ไขนโยบายสำหรับการพัฒนาอาชีพของข้าราชการ
-การแก้ไขนโยบายสำหรับกฤษฎีกาที่ 194 ปี 2546 สำหรับผู้อำนวยการ NIPA เกี่ยวกับการให้เครดิตและรับรองศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการ
 
โครงการนำร่อง
-หลังจาก NIPA ได้กำหนดความสามารถต่างๆ ที่ข้าราชการแต่ละคนพึงมี ก็จะมีการกำหนดความก้าวหน้า ในสายอาชีพให้กับข้าราชการผู้นั้น
-ฝ่ายบุคลากรของ NIPA จะประสานงานกับศูนย์ฝึกอบรมของ NIPA และจะให้เครื่องมือเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ (TNA) ของแต่ละบุคคล
-NIPA จะกำหนดภารกิจขององค์การและขั้นตอนการดำ เนินงานขององค์การ เพื่อปรับให้เข้ากับผลการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการ เช่น ข้าราชการที่มีความสามารถเฉพาะด้านจะได้รับมอบหมายภารกิจเฉพาะด้าน
-NIPA จะกำหนดภารกิจขององค์การและขั้นตอนการดำเนินงานขององค์การ เพื่อปรับให้เข้ากับผลการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการ เช่น ข้าราชการที่มีความสามารถเฉพาะด้านจะได้รับมอบหมายภารกิจเฉพาะด้าน
-LAN จะเตรียมรูปแบบขั้นตอนการให้เครดิตและรับรองหน่วยงานฝึกอบรมของรัฐบาลและหน่วยงานฝึกอบรมเอกชนในการจัดการฝึกอบรมทางเทคนิคแก่ข้าราชการ
 
 
 
 
โดย  สำนักงาน ก.พ.
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์