หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
กฎระเบียบข้าราชการฟิลิปปินส์

7 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3115)

กฎระเบียบราชการซึ่งมีความสำคัญที่บ่งบอกถึงทิศทางที่ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ตำแหน่งใด ประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญซึ่งศึกษาได้ดังนี้
 
ตำแหน่งในระบบข้าราชการพลเรือนของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) ข้าราชการประจำ (Career Service) มีลักษณะ ดังนี้
- เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยการสอบแข่งขันตามระบบคุณธรรม
- เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคเข้ามาดำรงตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม
- มีความมั่นคงในการดำรงตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งข้าราชการประจำ (Career Service) ประกอบด้วย
(1) ตำแหน่งเปิด ได้แก่ ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยจะต้องผ่านการสอบ
(2) ตำแหน่งปิด ได้แก่ ตำแหน่งทางเทคนิค หรือวิทยาศาสตร์รวมถึงตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันต่างๆ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์หรือตำแหน่งทางเทคนิค หรือนักวิจัยในสถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถกำหนดระเบียบต่างๆ ตามระบบคุณธรรมเองได้
(3) ตำแหน่งนักบริหาร (Career Executive Service) ได้แก่ ตำแหน่งปลัดกระทรวง ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยผู้อำ นวยการเขต หัวหน้าหน่วยงาน และตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า ซึ่งจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร (Career Executive Service Board) และตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดี
(4) ตำแหน่งอื่นๆนอกจากตำแหน่งนักบริหาร (Career Executive Service) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี เช่น ตำแหน่งข้าราชการต่างประเทศของกระทรวงต่างประเทศ
(5) ตำแหน่งข้าราชการในคณะกรรมการต่างๆ และทหารในกองทัพ โดยตำแหน่งดังกล่าวจะมีระบบที่แยกออกจากระบบปกติ
(6) บุคลากรของรัฐ หรือบุคลากรของหน่วยงานทางการบริการอื่นๆ ที่ทำหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ และ
(7) ลูกจ้างประจำ ที่มีความสามารถเชิงทักษะ กึ่งทักษะ หรือไม่มีทักษะ
 
2) ข้าราชการไม่ประจำ (Non Career Service) มีลักษณะ ดังนี้
- เข้ามาดำรงตำแหน่งโดยวิธีการที่แตกต่างจากการบริการด้านวิชาชีพ ข้าราชการประจำ (Career Service) ที่ต้องมีการทดสอบตามระบบคุณธรรม และ
- มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นบุคคลที่ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งเห็นควรให้เข้าดำรงตำแหน่ง โดยจะกำหนดระยะเวลาตามโครงการ หรือตามวัตถุประสงค์ของการจ้าง
 
สำหรับตำแหน่งข้าราชการไม่ประจำ (Non Career Service) ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาโดยการเลือกตั้ง หรือตำแหน่งที่ต้องรักษาความลับหรือปฏิบัติงานให้บุคคลดังกล่าวโดยตรง
(2) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือตำแหน่งอื่นๆ ในคณะรัฐมนตรีที่เข้ามาโดยความเห็นชอบของประธานาธิบดี และตำแหน่งที่ต้องรักษาความลับ หรือปฏิบัติงานให้บุคคลดังกล่าวโดยตรง
(3) ประธาน (Chairman) และสมาชิกของคณะกรรมการ (Commission) ที่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด และเป็นตำแหน่งที่ต้องรักษาความลับ หรือปฏิบัติงานให้บุคคลดังกล่าวโดยตรง
(4) ตำแหน่งที่เข้ามาโดยการทำสัญญา หรือตำแหน่งที่รัฐบาลว่าจ้างให้เข้ามาเพื่อปฏิบัติงานในลักษณะของโครงการ หรืองานพิเศษอื่นๆ ซึ่งต้องการบุคคลที่มีทักษะที่ไม่สามารถหาได้ ในหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ปกติจะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี) ผู้ที่เข้ามาจะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยหัวหน้าหน่วยงาน(ผู้ว่าจ้าง) จะเป็นผู้ควบคุม
(5) ตำแหน่งที่มีความจำเป็น หรือตำแหน่งตามฤดูกาล
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์