หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทยในกรอบอาเซียน

5 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1399)
 

                       

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องเดินหน้าต่อไปโดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเพิ่มเติม พร้อมมีอนุกรรมการด้านต่าง ๆ มาร่วมขับเคลื่อน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานขับเคลื่อน อาทิ ด้านการเมืองและความมั่นคง จะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน ด้านเศรษฐกิจ มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และด้านสังคม การศึกษา วัฒธรรม จะมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน รวมถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการทาบทามมาร่วมขับเคลื่อน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน

ขณะเดียวกันยังมีการติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในหลายเรื่อง คือ เรื่องของความปลอดภัยทางข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจตามแนวชายแดน เอสเอ็มอี หมอกควัน การเกษตร การท่องเที่ยว การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและศูนย์การแพทย์ทางทหาร อีกทั้งยังมีการหารือถึงการตั้งคณะทำงานที่จะดูแลยุทธศาสตร์ของไทยและความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมเอเชียยุโรป (asem) ใน 5 ปีข้างหน้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี 7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล
 
ในส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบว่าในปีหน้านี้จะเป็นวาระการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน และอีก 3 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากฟิลิปินส์และสิงคโปร์ จึงต้องให้ทุกภาคส่วนรับทราบและนำไปวางแผนรองรับ
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์