หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการของเมียนมา

4 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2609)

กฎหมายคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (รัฐสันติภาพและการพัฒนากฎหมายสภา No. 24/2010) ถูกตราขึ้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2551 (ค.ศ. 2008) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) ทำให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Union Civil Service Board-UCSB) ได้รับมอบงานและทำหน้าที่แทนคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน (CSSTB) ทั้งหมดและ "กฎหมายคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” ได้กำหนดให้มี คณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน และมากที่สุดไม่เกิน 7 คน
 
องค์กรการพัฒนาข้าราชการภายใต้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (UCSB) มีดังนี้
 
1. สำนักงานการคัดเลือกและการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน (The Civil Service Selection and Training Department) หรือ CSSTD
 2. สำนักงานกิจการข้าราชการพลเรือน (The Civil Service Affairs Department) หรือ CSAD
3. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือน Phaung gyi หรือ (The Central Institute of Civil Service) หรือ Phaung gyi
4. สถาบันกลางของข้าราชการพลเรือนภาคเหนือตอนบนของเมียนมา (The Central Institute of Civil Service) หรือ Upper Myanmar
 
กลยุทธ์การพัฒนาข้าราชการ
ตามกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร 4/77 ประกาศในปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974) และโดยเนื้อหากฎหมายของคณะกรรมการการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือน และการฝึกอบรมบทที่สามว่าด้วย "ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่” เพื่อยกฐานะสถาบันกลางของข้าราชการพลเรือน มีภารกิจดังต่อไปนี้
• การดำเนินการหลักสูตรเกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งสำหรับ ข้าราชการด้านการจัดการและด้านเทคนิคระดับต่างๆ
• การดำเนินการหลักสูตรการฟื้นฟูสำหรับการจัดการระดับกลาง
• การจัดสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับอาวุโส เช่นเดียวกับสมาชิก ของส่วนกลางและท้องถิ่น
• การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเทคนิคการบริหารข้าราชการพลเรือน
 
วัตถุประสงค์
1. การฝึกอบรมบุคลากรการบริการ เพื่อทำให้บุคลากรเหล่านี้ได้รับประสบการณ์อย่างเต็มที่ มีความคุ้นเคยกับสายงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และกลายเป็นผู้ให้บริการที่ดี ให้บริการที่น่าสนใจแก่ผู้คน ในการมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ
2. เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดการในทางปฏิบัติด้วยวิธีการของการอภิปรายร่วมกัน และเพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์
 3. เพื่อพัฒนาเทคนิคและการบริหารจัดการความรู้ด้วยวิธีการวิจัย การมีส่วนร่วม การกระจายเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ และเอกสารรายงาน ตามหัวข้อต่างๆ
4. เพื่อสนับสนุนการป้องกันแห่งชาติของประเทศ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์