หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสิงคโปร์

4 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4632)

นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง ของสิงคโปร์ได้แถลงนโยบายเนื่องใน วันชาติของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยให้คำมั่นว่าจะช่วยให้ประชาชนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ปรับปรุงระบบสาธารณสุข และช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา ปรับปรุงพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงานและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ รัฐบาลจะช่วยเหลือบริษัทที่ประสบปัญหา ขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการคุมเข้มการใช้แรงงานต่างชาติ มากขึ้น รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ใช้นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้น การสร้างครอบครัว เนื่องจากสามีภรรยารุ่นใหม่ไม่นิยมการ มีบุตร ในสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงและที่อยู่อาศัยมีราคาแพง โดยชาวสิงคโปร์ถึงร้อยละ 82 อาศัยในอพาร์ตเมนท์ที่สร้างโดยรัฐบาล
 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันชาวสิงคโปร์เผชิญกับความเครียดเรื่องระบบโครงสร้าง พื้นฐาน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และการแข่งขันด้านอาชีพที่มากขึ้น นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ย้ำในหลายโอกาสว่าประสงค์ที่จะพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นสังคมที่โปร่งใสและเปิดกว้างมากขึ้น (A more transparent and open society) โดยจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงค่านิยมที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของประเทศ (อาทิ การเป็นพหุสังคมที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติและศาสนา) มากกว่าการนำระบบ เสรีนิยมประชาธิปไตยของตะวันตกมาปรับใช้ อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเมืองสิงคโปร์เห็นว่าประเด็นเรื่องศาสนาและความแตกต่าง ทางเชื้อชาติเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนในสังคมสิงคโปร์
 
สิงคโปร์ต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายสำคัญสามประการ ได้แก่ การแข่งขันจากประเทศในภูมิภาค การมีประชากรสูงอายุในจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการเกิดของประชากรลดลง และการปรับโครงสร้างในภาคการผลิต ซึ่งเน้นการผลิตเพื่อการส่งออก
 
นายลิม อึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์ได้แถลงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต ในภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) ซึ่งมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 27.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ได้แก่ (1) เพิ่มงบประมาณ ด้านการวิจัยและพัฒนาจากร้อยละ 2.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน ประเทศเป็นร้อยละ 3 โดยเน้น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biomedical Sciences) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและน้ำ (Environmental and Water Technologies) และสื่อดิจิตอล (Interactive and Digital Media) (2) ส่งเสริมการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจกับ ประเทศต่างๆ ทั้งในแบบการตกลงทางการค้าเสรีทวิภาคี การตกลง เพื่อส่งเสริมการลงทุน ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน และ การตกลงการรับรองมาตรฐานร่วม เพื่อขยายช่องทางการค้าและการลงทุน ให้กับภาคเอกชนสิงคโปร์ (3) ขยายการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมสำคัญๆ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ พัฒนาสาขาอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ นาโนเทคโนโลยี สื่อดิจิตอลเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (4) เพื่อขยายการค้าและการลงทุน ไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง เป็นต้น ซึ่งมีบริษัท Government Investment Corporation (GIC) และ Temasek Holdings ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นมีบทบาทสำคัญ ในการขยายตลาดดังกล่าว
 
ในปี พ.ศ. 2555 ธนาคารโลกได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับหนึ่งของ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และลำดับสองของโลกที่มีสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจสูงที่สุด ปัจจัยที่สนับสนุน สภาพแวดล้อมดังกล่าว ได้แก่ อัตราภาษีศุลกากรที่ต่ำ ระบบราชการ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของระบบราชการ (ปัจจุบันสิงคโปร์เป็นที่อยู่ของบรรษัทข้ามชาติประมาณ 7,000 แห่ง จากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น วิสาหกิจจำนวน 4,000 แห่ง จากจีน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมประมาณ 100,000 แห่ง) ในปี พ.ศ. 2555 สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดให้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพการแข่งทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นลำดับ 4 ของโลก โดยประเมินจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ประสิทธิภาพของภาครัฐบาล ประสิทธิภาพของภาคเอกชน สภาวะทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน และในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 องค์การทรัพย์สินทางปัญญา ของโลกได้เปิดสำนักงานภูมิภาคในเอเชียเป็นแห่งแรกที่สิงคโปร์ ซึ่งสะท้อน ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกฎระเบียบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีต่อสิงคโปร์
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์