หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ภาพรวมของการพัฒนาข้าราชการของกัมพูชา

4 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3921)

การพัฒนาความสามารถที่มีประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือนกัมพูชา ต้องวางรากฐานของหลักการสำคัญที่จะเป็นเงื่อนไข แห่งความสำเร็จต้องขับเคลื่อนความต้องการและทำให้เป็นไปได้ เพื่อตอบสนองสิ่งที่ควรจะทำความเร่งด่วนต้องเกิดจากข้าราชการพลเรือนเองและการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกและผู้มีบทบาทเหล่านั้นระบบการประเมินการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องได้รับการอธิบายว่าตัดสินจากคำบรรยายลักษณะงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละกระทรวงต้องรับผิดชอบการพัฒนาความสามารถที่กล่าวถึงขอบเขตทั่วไปในกระทรวง และส่งเสริมการบริหารความสามารถ ให้มีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยง ความสูญเสีย โดยประเด็นที่จะช่วยเสริมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ให้มีประสิทธิภาพ คือ
 
การพัฒนาความสามารถต้องเสริมสร้างคุณค่าหลักของข้าราชการพลเรือน
 
สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ คุณค่าสำคัญแห่งการให้บริการ ฝ่ายพลเรือน เช่น การจูงใจ ความจงรักภักดี ความเป็นมืออาชีพ และ การให้บริการ เสริมสร้างการมีจริยธรรมในการให้บริการแก่ประชากร กัมพูชาทั้งในแง่ของทัศนคติและพฤติกรรม ข้าราชการพลเรือนต้อง กระทำตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความสามารถ และกระทำตามพันธะสัญญา มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงตามวัฒนธรรมองค์การ และทีมงานในแง่ของความเป็นหุ้นส่วนการสร้างงาน และการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิด ความน่าเชื่อถือและตอบสนองต่อข้าราชการพลเรือน
 
การพัฒนาความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ต้องคำนึงถึงความต้องการที่สำคัญ การมุ่งเน้นที่สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของกระทรวงและหน่วยงานทั้งหมด การปฏิบัติการที่สำคัญของแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติ (National Strategic Development Plan: NSDP) และยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม (Rectangular Strategy) นอกจากนี้ กระทรวงและหน่วยงานต้องสามารถจำแนก และอธิบายความเร่งด่วนในงานของตนเองได้ โดยระบบประเมินผล การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะสร้างความสำเร็จในขั้นต้น ซึ่งมีส่วนใ กลไกการประสานงานและตรวจสอบกิจกรรม
 
ความเป็นเจ้าของและภาวะผู้นำ
 
"ในความเป็นกัมพูชา” จะเป็นดัชนีขั้นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ ต้องกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถ และโครงการนำเสนอ โดยชาวกัมพูชาเพื่อชาวกัมพูชา ได้แก่ การเชิญผู้ชำนาญงานในท้องถิ่น มาแสดงถึงการปฏิบัติงานที่แท้จริง เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ บริบทหรือสภาพแวดล้อมของชาวกัมพูชามากขึ้น เห็นความเร่งด่วน ในการใช้ภาษาเขมรในการฝึกอบรม ได้แก่ การอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องนี้จะสร้างประสบการณ์ในการสร้างขีดความสามารถของภาครัฐ และเศรษฐกิจ รวมถึงการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาชาวกัมพูชา และใช้ประโยชน์จากที่ปรึกษาแห่งชาติ ในการออกแบบโครงการ รวมทั้งเป็นการสร้างทักษะและสนับสนุนการพัฒนา งานตามวิชาชีพ เรื่องนี้เกี่ยวกับความเหมาะสมของการชำนาญการในท้องถิ่นกับผู้มีความชำนาญภายนอก ครูชาวกัมพูชาควรให้คุณค่า และบทบาทผู้ชำนาญการต่างประเทศเท่าๆกันใช้ประโยชน์และคุณค่าจาก ผู้ให้การอบรมในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เช่น การศึกษา การอบรม และการวิจัย นโยบายสถาบัน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
 
การพัฒนาศักยภาพต้องมุ่งไปที่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน
 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่จะพัฒนาและปรับปรุงความสามารถได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้แต่ละกระทรวงหรือหน่วยงาน กลายเป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดนิสัยการเรียนรู้เป็นประจำรับรู้ถึง การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่นเดียวกับการเรียนรู้ร่วมกัน และการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์