หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาเลเซีย

4 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3734)

วิสัยทัศน์ การปฏิรูปการเกษตรให้อยู่ในระดับแนวหน้า
ยุทธศาสตร์
-เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากขึ้น
-ขยายกิจกรรมหรือกระบวนการทางการเกษตรและผลผลิตที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
-เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดและสร้างเครือข่ายทั่วโลก
-เพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อยชาวนาและชาวประมง
-ปรับปรุงระบบการให้บริการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตร
 
ภารกิจ
-เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ทันสมัยอย่างเป็นพลวัต และสามารถสร้าง ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
- มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกอาหารที่สำคัญของโลก
- พัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโต เป็นกำลังหลักของประเทศ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์