หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่พระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้

3 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1589)

ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Medicopolis (เมดิโคโพลิส) หรือเวชนคร ให้เป็นเมืองสุขภาพที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง รองรับการขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อบ้านในยุคเออีซี ทั้งนี้ เนื่องจากจ.ปราจีนบุรีมีเขตพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาคือพระตะบองและเสียม เรียบ ที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันดีมายาวนานนับร้อยปี
 
ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า แนวโน้มจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ หรืออีก ๓๐ ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๐๐๐ ล้านกว่าคน โดยประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง ๒๗% ของประชากร และด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย กระแสการส่งเสริมสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมมากขึ้น การใช้สมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศ โดยนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อใช้รักษาโรค ร่วมกัน จะช่วยลดต้นทุนในการรักษาและการนำเข้ายาจากต่างประเทศ อีกทั้งยังอาจช่วยพื้นฟูสภาพร่างกายให้หายจากการเจ็บป่วยได้เร็วกว่าการใช้ ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียว การลงนามครั้งนี้เพื่อสร้างเวชนครแห่งปราจีนบุรี ให้เป็นศูนย์บริการการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุและทำให้เป็นเมือง สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่ให้บริการกับชาวไทยและชาวต่างชาติเบื้อง ต้น จะเปิดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพไทยกัมพูชา ให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ไทย และวิทยาการเวชศาสตร์ป้องกันโดยเฉพาะงานด้านการตรวจพันธุกรรม ที่ศูนย์แสดงสินค้ากัมพูชา ในขณะที่ผู้แทนจากกัมพูชาก็จะเข้าร่วมงาน Life Sciences & Bio Investment Asia ๒๐๑๖ ที่จัดขึ้นโดย TCELS เพื่อติดตามเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ คาดว่าจะเปิดโอกาสให้เห็นมุมมองของ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและการลงทุนระหว่างกัน
 
"มูลนิธิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมั่นใจว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทยมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ปัจจุบันเพื่อรองรับการ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานในโครงการเวชนคร และเราเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาโครงการนี้ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติได้ พร้อม ๆ กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขในภาพรวม” เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกล่าว
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์