หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีย้ำ “ไทยแลนด์ 4.0” จะต้องเกิดความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

3 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1481)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0” ว่า ได้นำแนวทางประชารัฐมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันคือ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้กำหนด 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนา อาทิ กลุ่มอาหารและเกษตรกรรม กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ไทยมีศักยภาพ เป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ดังนั้นต้องพัฒนาทุกกลุ่มให้เกิดความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
ส่วนวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ (Start-up) ภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงจูงใจและดึงนักลงทุน นักการตลาด นักวิจัย ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาลงทุน และทำงานในเมืองไทย นำองค์ความรู้และเทคโนโลยี สมัยใหม่มาเพิ่มศักยภาพให้นักลงทุนหน้าใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการทางภาษีให้ทันสมัย เป็นสากล รองรับการเติบโตของ Start-up ให้เป็นไปตามกระแสของโลกในปัจจุบัน
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์