หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
นโยบายด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเมียนมา

1 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2897)

นโยบายด้านสุขภาพ
 
นโยบายสุขภาพแห่งชาติได้รับการพัฒนาในปี พ.ศ. 2536 ที่มีการ เริ่มต้นโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสุขภาพ แห่งชาติได้วางเป้าหมายสุขภาพที่สำคัญ คือ ใช้วิธีการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น และจะระบุไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และทำงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเมียนมาได้กำหนดและดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพในระยะยาว และในปัจจุบันเป็นไปตามแผนสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2554 ภายในกรอบระยะเวลาห้าปี โดยปีที่สองวิสัยทัศน์สุขภาพของเมียนมา พ.ศ. 2573 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มอายุเฉลี่ยโดยคาดหวังที่อายุ 75 ปี การให้บริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจะได้รับการรักษาพยาบาลฟรี ได้รับการยกเว้นจากส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย และได้รับการดูแลเป็นพิเศษในครอบครัวและชุมชน เช่น บริการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญปัญหาสังคมและความยากลำบากในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและไม่มี ครอบครัว โดยให้การสนับสนุนทางสังคมโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ บ้าน ผู้สูงอายุทุกคนมีคณะกรรมการกำกับดูแล รวมทั้งข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้กรมสวัสดิการสังคมยังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและเทคนิค สร้างขีดความสามารถรวมถึงวิธีการที่จะเข้าใจและตรวจสอบพื้นฐานสาเหตุของการเจ็บป่วย และมีอิทธิพลต่อปัจจัยทางสังคม สุขภาพจิตใจ และปัญหาที่คนกำลังเผชิญ จึงจะสามารถเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ป่วยสูงอายุมีการอบรมกิจกรรมการออกกำลังกายที่ง่ายและใช้งานได้
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์