หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
นโยบายด้านต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของเมียนมา

1 กรกฎาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 2647)

นโยบายต่างประเทศ
โดยรวมนโยบายต่างประเทศของเมียนมาเป็นไปตามแนวทางที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) และปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้
 
1. รักษาหลัก 5 ประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
• การเคารพเอกราชและอธิปไตย
• การไม่รุกราน
• การไม่แทรกแซงกิจการภายใน
• การรักษาผลประโยชน์ร่วมกันและความเท่าเทียมกัน
• การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 
2. รักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับทุกประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. สนับสนุนสหประชาชาติและองค์กรของสหประชาชาติ
4. ดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีในกรอบของนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระ
5. ประสานงานและร่วมมือกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคด้านเศรษฐกิจและสังคม
6. ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อสันติภาพของโลกและความมั่นคงต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม อาณานิคม และอาณานิคมในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะการแทรกแซงกิจการภายใน และการมีอำนาจเหนือรัฐอื่น และเพื่อความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ
7. ยอมรับความช่วยเหลือจากภายนอก เพื่อการพัฒนาประเทศโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัด ในปัจจุบันเมียนมาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน รัฐบาลเมียนมายืนกรานที่จะดำเนินการทางการเมืองตามแนวทางของตน ไม่ให้ฝ่ายใดเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายใน ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่จะเอื้อประโยชน์ ต่อเมียนมา โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเพื่อเป็นพันธมิตรในการรับมือกับแรงกดดันจากประเทศตะวันตก
 
 
 
ข้อมูล สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์