หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
โอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงในอาเซียน

29 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2983)
 
โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
             
             
 
การให้การศึกษากับประชากรในประเทศเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาหลักที่สำคัญที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้การยอมรับและใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้ การเข้าถึงการศึกษาจึงควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงในทุกประเทศควรที่จะสามารถเข้าถึงได้ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศยังคงมีการกีดกันการให้การศึกษากับเด็กผู้หญิง จากรายงานThe World Bank’s 2012World Development Report on Gender Equality and Development ของธนาคารโลก (World Bank) (2012) พบว่า ปัจจุบันมีเด็กผู้หญิงจำนวนประมาณ 31 ล้านคน ไม่ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบไปยังตลาดแรงงาน โดยพบว่า หากทำการเฉลี่ยทั่วโลกแล้วช่วงห่างของค่าจ้าง (Wage Gap) ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งเป็นระดับที่ค่อนข้างสูง
 
ประเด็นการให้การศึกษากับเด็กผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากการให้การศึกษากับผู้หญิงนอกจากจะส่งผลกระทบทางบวกต่อตัวผู้หญิงเองแล้ว ยังส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศได้ โดยจากรายงาน Invest in Girls and Women: EVERYBODY WINS ของ Women Deliver (2014) ได้ยืนยันว่าผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะส่งลูกเข้ารับการศึกษา ขณะเดียวกันก็จะให้ความใส่ใจในประเด็นสุขภาพและโภชนาการของลูก ซึ่งจะทำให้ผลโดยรวมแล้วประเทศมีแรงงานที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในลำดับถัดไป
 
หากพิจารณาเรื่องโอกาสการให้การศึกษาของเด็กผู้หญิงในอาเซียนนับว่ารัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในอาเซียนเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น จากรายงานของ UNESCO Bangkok Office และ Korean Women Development Institute (2015) พบว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในความเสมอภาคทางเพศทางการศึกษาในทุกระดับการศึกษา โดยเน้นประเด็นการให้โอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิง ขณะเดียวกันเวียดนามก็ให้ความสำคัญประเด็นนี้เป็นลำดับต้น ๆ ในของนโยบายภาครัฐและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นนี้ในสังคม โดยพบว่าปัจจุบันอัตราการเข้าร่วมทางการศึกษาของนักเรียนหญิงในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาของเวียดนามอยู่ในระดับที่สูงกว่านักเรียนชาย
 
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศอาเซียน เช่น กัมพูชา ยังคงมีปัญหาในเรื่องโอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้หญิง เนื่องจากระบบการศึกษาในอดีตเป็นการเน้นให้การศึกษาแก่ผู้ชายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทั้งนี้ สามารถพิจารณาสัดส่วนการเข้าร่วมทางการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของสี่ประเทศตัวอย่างในอาเซียน ซึ่งนอกจากกัมพูชาซึ่งมีอัตราส่วนของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงมาก อินโดนีเซียและมาเลเซียมีสัดส่วนการเข้าร่วมทางการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของผู้หญิงอยู่ที่ระดับที่สูงกว่าผู้ชายแล้ว (ดังแสดงในตาราง)
 
 
 
ซึ่งหากเทียบกับข้อมูลของไทยซึ่งพบว่า อัตราส่วนการเข้าร่วมทางการศึกษาในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาของไทยในปี 2014 ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 52.5 โดยแบ่งเป็นชายร้อยละ 45.04 หญิงร้อยละ 60.03 (UIS, 2014) สะท้อนให้เห็นว่า ไทยได้ให้โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของผู้หญิงในระดับที่ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
 
อ้างอิง
- UIS (2014). Education: Participation. UIS Database.
- UNESCO Bangkok Office และ Korean Women Development Institute (2015), A Complex Formula: Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia, Paris: UNESCO
- World Bank(2012), The World Bank’s 2012 World Development Report on Gender Equality and Development, Washington D.C.: World Bank
- Women Deliver(2014), Invest in Girls and Women: EVERYBODY WINS,(Accessed: 1/3/2016) http://www.womendeliver.org 


ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์