หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสำหรับเหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ

29 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1410)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ (28มิ.ย.59) ร่างขอบเขตการทำงานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมสำหรับเหยื่อจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ (Terms of Reference of the Trust Fund for Humanitarian and Relief Efforts for the Victims of Irregular Movement of Persons) และเห็นชอบในกรณีที่ประเทศไทยจะบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ ดังกล่าว ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ ดังนี้
 
ร่างขอบเขตการทำงานของกองทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การสนับสนุนกองทุนเป็นความสมัครใจจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียนและประชาคมนานาชาติ ซึ่งรวมไปถึงประเทศคู่เจรจาของอาเซียนองค์กรระหว่างประเทศ และผู้ถือประโยชน์ร่วมภายนอก
2. การสนับสนุนต้องมีการบริหารจัดการ จัดสรร และตรวจสอบด้วยกฎเกณฑ์ตามขั้นตอน การดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนว่าด้วยการพิจารณากระบวนการบริหารจัดการกองทุนในโครงการจัดสรรและรายงานทางการเงิน
3. การใช้ประโยชน์จากกองทุน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องทำการร้องขออนุมัติการใช้เงินต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime : SOMTC) โดยต้องเสนอแผนการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย (ก) วัตถุประสงค์ (ข) วิธีการนำเงินไปใช้โดยมีรายละเอียดของแผนการดำเนินการ ระยะเวลาและผู้ดำเนินการ (ค) แสดรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยแยกเป็นหัวข้อ และ (ง) กำหนดการในการเบิกจ่าย ซึ่งการยื่นคำร้องดังกล่าวหากไม่มีการคัดค้านจาก SOMTC จะถูกพิจารณาให้ได้รับการอนุมัติภายใน 10 ทำการ
4. การเบิกจ่ายเงินจากกองทุนนั้น สำนักเลขาธิการอาเซียนจะจ่ายเงินจากกองทุนให้กับผู้ดำเนินการ ในขณะเดียวกันสำนักเลขาธิการอาเซียนก็จะแจ้งให้คณะกรรมการผู้แทนถาวร (Committee of Permanent Representatives : CPR) และ SOMTC ทราบถึงการจ่ายเงินนั้น
5. หน่วยงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้ดำเนินงานจะต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกอบด้วย รายงานงบการเงินและสรุปรายการการใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกินกว่า 60 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการและในส่วนของงบที่ไม่ได้ใช้จ่ายจะต้องถูกคืนให้กับกองทุนโดยผ่านสำนักเลขาธิการอาเซียนภายใน 90 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
 
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์