หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในยุคประชาคมอาเซียนผ่านสื่อการเรียนการสอนด้วย IT

27 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 4443)
 
โดย  จอมขวัญ  ผลภาษี
 
 
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อตอบโจทย์นโยบายแห่งชาติ
นยุคประชาคมอาเซียนผ่านสื่อการเรียนการสอนด้วย IT
 
                    
 
แนวโน้มในการสร้างสรรค์บทเรียนออนไลน์ผ่านสื่อต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีการพัฒนาสื่อการศึกษา คลังความรู้ และบทเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้ บทเรียนภาษาอังกฤษได้รับการเล็งเห็นว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนชาวไทยให้พร้อมเข้าสู่บริบทของประชาคมอาเซียน ซึ่งพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของบทเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน โดยล่าสุดมีการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์สำหรับประชาชนในรูปแบบ Applications บทเรียนออนไลน์ที่ใช้งานบนอุปกรณ์สื่อสารพกพา หรือ Tablet Computers ที่เริ่มจากเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดใช้งานในฉบับที่ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ก่อน และจะตามมาด้วยระบบ iOS ซึ่งประชาชนสามารถ Download Apps ดังกล่าวเพื่อใช้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
 
Apps ดังกล่าว ใช้ชื่อว่า Echo English ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์ผ่าน Application ที่ใช้งานด้วยอุปกรณ์พกพา ด้วยความมุ่งหวังของรัฐบาลในการพัฒนาอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประเทศในด้านคุณภาพและสมรรถนะของประชาชนในด้านภาษาอังกฤษด้วย Apps ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถผ่านการเรียนด้วยสื่อออนไลน์ภายใต้แนวคิดการนำการศึกษาให้ถึงมือประชาชนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนได้ทุกที่ทุกเวลา
 
สำหรับ Echo English Applications นี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการตามที่มีความท้าทายว่าเหตุใดคนไทยจึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะเหตุผลต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาโดยเน้นให้เป็นบทเรียนที่ง่าย เข้าใจได้โดยผู้เรียนทุกระดับ ภายใน Echo English จะพบว่ามีบทเรียนซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกระดับความยากง่ายตามที่ต้องการและฝึกได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ตรงตามแนวคิด self-directed learning หรือการที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทางและระดับความยากง่ายที่พอใจ ประกอบกับในบทเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษ Echo English นี้ การเรียนรู้ด้านการพูดภาษาอังกฤษจะเริ่มจากการฝึกฟังและเน้นให้ฝึกพูดตาม ตลอดจนยังมีจุดเด่นที่ระบบจะสามารถวิเคราะห์การพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน เป็นการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ ระบบจะแนะนำว่าผู้เรียนควรปรับปรุงการออกเสียงอย่างไรบ้าง ทำให้การเรียนเป็นแบบส่งเสริมการพัฒนารายบุคคล [สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (2559). รัฐบาลไทย. URL http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-15-09-39-20/item/100920-echo-english]
 
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนแต่ละประเทศมีประวัติความเป็นมาในการพัฒนาการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญรุดหน้าแตกต่างกัน ประเทศที่มีความโดดเด่นในระดับสากล มีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งดัชนีจัดลำดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่มีความสามารถนำพาประชาชนให้มีความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับประเทศที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (English as a Native Language) สิงคโปร์ยังมุ่งหน้าพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชนของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน โดยได้บรรจุเป้าหมายด้านภาษาอังกฤษให้เป็นนโยบายของประเทศ ซึ่งสิงคโปร์พัฒนาให้เป็นนโยบายการจัดการศึกษาให้เป็นระบบ 2 ภาษา (Bilingual Education Policy) ซึ่งกำหนดให้การเรียนการสอนต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ (English as the first language of instruction) แม้ว่าบริบทโดยรวมของประเทศจะเป็นแบบผสมผสานทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และภาษา ประกอบด้วย เชื้อสายมาเลย์ จีน และอินเดีย และสิงคโปร์มีภาษาทางการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง (Mandarin) ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ
 
อย่างไรก็ตาม มีผลงานวิจัยระบุว่าปัญหาที่ตามมา ได้แก่ ปัญหายอดนักเรียนและ/หรือนักศึกษาพ้นสภาพที่เพิ่มขึ้น (Drop-out rate) และปัญหาความสับสนในการใช้ 2 ภาษา ทำให้ไม่มีความเข้าใจถ่องแท้ในภาษาใดภาษาหนึ่งอย่างแท้จริง ปัญหาหลักเช่นนี้สิงคโปร์ยังคงมุ่งพัฒนาและพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
 
อีกประเทศหนึ่ง ได้แก่ มาเลเซีย มีนโยบายแห่งชาติเรื่องภาษาอังกฤษ โดยบรรจุให้เน้นการสอนภาษาอังกฤษ (English Language Teaching–ELT) ซึ่งผลักดันให้ทั้งประเทศปรับเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสื่อในการดำเนินการเรียนการสอนแทนภาษาประจำชาติเดิม ซึ่งได้แก่ Bahasa Malaysia ทั้งนี้ เพื่อผลักดันความก้าวหน้าของประเทศตามเป้าหมายโครงการ "Vision 2020” ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) ซึ่งมาเลเซียได้วิเคราะห์ว่าทักษะและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้โครงการตามแนวคิด Vision 2020 ประสบความสำเร็จได้ แม้ว่าในอดีตยาวนานที่ผ่านมามาเลเซียมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องภาษา Bahasa Malaysia ให้เป็นภาษากลางอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศอีกด้วย มาเลเซียได้เริ่มผลักดันให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อดำเนินการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและมีแนวทางพัฒนาให้ต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษาต่อไปอย่างแน่นอน
 
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนทั้งหมดจึงต้องตื่นตัวในการสร้างประชาชนที่มีทักษะและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประเทศเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพส่งเสริมความแข็งแกร่งของประชาคมอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกต่อไป 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์